Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat från enkätundersökningen 2016

Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i en excelfil, dels i en powerpoint-presentation.

Excelfilen innehåller resultat per kommun, län och riket. Den kan laddas ner för egen bearbetning. Powerpoint-presentationen innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat i korthet

  • Det är 17 procent av kommunerna som har en aktuell övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Planen kan beskriva konkreta insatser utifrån övergripande mål. I planen bör det framgå vilken roll och vilket ansvar olika aktörer i kommunen har.
  • Det är 36 procent av kommunerna som har en överenskommelse om samverkan med bostadsföretag eller hyresvärdar på övergripande nivå. Överenskommelsen avser samverkan om tillgång till bostäder för personer som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden.
  • 31 procent av kommunerna har en överenskommelse om samverkan med bostadsföretag eller hyresvärdar i enskilda ärenden. En sådan överenskommelse kan innebära att man samverkar kring specifika resurser, kompetenser och kunskaper om insatser för den enskilde individen. Ett exempel är förebyggande arbete tillsammans med bovärd eller störningsjour.
  • I 23 procent av landets kommuner finns en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks. I rutinen ingår att socialtjänsten muntligen kontaktar barnfamiljer vid kännedom om att hyresskuld föreligger. Socialtjänsten har ansvararet för att upprätthålla kontakten med barnfamiljen till dess att hyresskulden är reglerad. I handläggningen ska barnperspektivet särskilt beaktas.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av hem-löshet och utestängning från bostadsmarknaden. Observera att dessa re-sultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att in-samlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).