Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri. Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil med resultat från 2017 års enkätundersökning.

Resultat från enkätundersökningen 2017

Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Brukarnas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i evidensbaserad praktik. Den enskilde ska vara delaktig, ha inflytande och ges möjlighet till egna val. Det är 12 procent av kommunerna som har Brukarinflytandesamordnare BISAM. Det är 19 procent av kommunerna som låtit genomföra minst en brukarstyrd brukarrevision och 14 procent av kommunerna som har använt sammanställningarna av resultatet från brukarrevisionen för verksamhetsutveckling.
  • Många personer med psykisk funktionsnedsättning lever i en social isolering. Den uppsökande verksamheten syftar till att säkerställa att denna målgrupp får tillgång till kommunens stöd och insatser. Av kommunerna är det 36 procent som har uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och 27 procent för akut hemlösa. Det är 54 procent av kommunerna som har uppsökande arbete för de som riskerar att förlora sitt boende. Genom att aktivt och positivt informera om möjligheter till stöd och hjälp, kan socialtjänsten få kontakt med enskilda eller grupper som av olika skäl inte själva söker upp socialtjänsten. (Prop. 1979/80:1 om socialtjänsten).
  • Systematisk uppföljning är ett fortsatt utvecklingsområde då få kommuner arbetar med systematisk uppföljning. Det är 8 procent av kommunerna som följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten för de insatser som har givits enligt SoL.
  • Av kommunerna är det 8 procent som använder det systematiska arbetssättet IBIC vid alla utredningar och 5 procent som använde det vid alla uppföljningar. Flera kommuner håller på att införa arbetssättet som kan vara ett stöd för systematisk uppföljning.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser inom området stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).