Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS. Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil med resultat från 2017 års enkätundersökning.

Resultat från enkätundersökningen 2017

Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Systematisk uppföljning är ett utvecklingsområde då endast 6 procent av kommunerna följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Det är 9 procent av kommunerna som uppger att de använder det systematiska arbetssättet IBIC vid alla utredningar, och 5 procent som använder det vid alla uppföljningar. Flera kommuner håller dock på att införa arbetssättet som kan utgöra ett stöd för systematisk uppföljning
  • Det är 13 procent av kommunerna som har en rutin för att pröva möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet.
  • Av kommunerna är det 36 procent som har haft minst en person som har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. I 25 procent av kommunerna har minst en person gått från daglig verksamhet till skyddat arbete. Det är fler kommuner än år 2016. Uppgifterna visar dock inte hur många personer som har gått från daglig verksamhet till arbetsmarknaden.
  • Andel kommuner med överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden skiljer sig åt mellan olika externa aktörer. Överenskommelser om samverkan finns i störst utsträckning med psykiatrin och habilteringen. Mellan LSS barn och barn- och ungdomspsykiatri finns överenskommelser om samverkan i 35 procent av kommunerna. Motsvarande andel mellan LSS vuxen och vuxenpsykiatrin är 33 procent. Det är 34 procent av kommunerna som har överenskommelse om samverkan mellan LSS barn och barn- och ungdomshabilitering. Motsvarande andel mellan LSS vuxna och vuxenhabilitering är 27 procent. Siffrorna är lägre för samverkan för vuxna inom LSS och Försäkringskassan, 15 procent, och Arbetsförmedlingen, 13 procent.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).