Enhetsundersökning LSS

Enhetsundersökning LSS är en undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor om sin verksamhet.

Enhetsundersökning LSS 2018

Från vecka 12 2018 kommer enheterna åter att ha möjlighet att besvara frågor om sin verksamhet.

Resultat 2017

Resultatet redovisas i form av indikatorer samlade i Excel och i enskilda rapporter för varje enhet.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Tillsammans med resultaten för enhetsundersökningen presenteras i Excelfilen även registeruppgifter för insatserna bostad med särskild service för vuxna samt för daglig verksamhet enligt LSS (från Socialstyrelsens register över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2016). Syftet med att presentera dessa uppgifter är att de kan fungera som ett stöd för verksamheternas och kommunernas eget kvalitet- och utvecklingsarbete samt ge stöd för analyser utifrån till exempel ett jämställdhetperspektiv.

Resultaten samlade i Excel

Användarguide för att tolka resultaten samt beskrivning av indikatorerna

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens undersökning LSS, manual till Indikators webbverktyg.
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in till webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Tidigare publicerade resultat

Enhetsundersökningen inom LSS har genomförts tidigare och har nu återupptagits. Resultat på enhetsnivå publicerades senast 2014. Då frågorna i enkäten har förändrats helt eller delvis sedan föregående mätningar går det inte att göra jämförelser i förhållande till tidigare undersökningar.

Kontakt

Maria Rude
075-247 34 46