Enhetsundersökning LSS

Enhetsundersökning LSS är en undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor om sin verksamhet.

Enhetsundersökning LSS 2018

Mellan vecka 12-15 får cirka 6000 bostäder med särskild service samt dagliga verksamheter åter chansen att medverka i enhetsundersökningen. Mellan vecka 19-21 kan verksamheterna kvalitetsgranska sina lämnade uppgifter och undersökningen stängs slutligen den 25 maj 2018.

Undersökningen består av en webbenkät som skickas via mejl till uppgifts-lämnare i verksamheterna. Uppgifter om enheter och uppgiftslämnare har samlats in genom kontaktpersoner för enhetsundersökningen i kommunerna eller stadsdelarna.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Skicka ett mejl till enhetsundersokninglss@indikator.org

Resultat från enhetsundersökningen publiceras preliminärt i oktober 2018 på Socialstyrelsens webbplats.

 

Resultat 2017

Resultatet redovisas i form av indikatorer samlade i Excel och i enskilda rapporter för varje enhet.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Tillsammans med resultaten för enhetsundersökningen presenteras i Excelfilen även registeruppgifter för insatserna bostad med särskild service för vuxna samt för daglig verksamhet enligt LSS (från Socialstyrelsens register över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2016). Syftet med att presentera dessa uppgifter är att de kan fungera som ett stöd för verksamheternas och kommunernas eget kvalitet- och utvecklingsarbete samt ge stöd för analyser utifrån till exempel ett jämställdhetperspektiv.

Resultaten samlade i Excel

Användarguide för att tolka resultaten samt beskrivning av indikatorerna

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens undersökning LSS, manual till Indikators webbverktyg.
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in till webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Tidigare publicerade resultat

Enhetsundersökning inom LSS har genomförts tidigare (2012-2014). Då frågorna i enkäten har förändrats helt eller delvis går det inte att göra jämförelser i förhållande till tidigare undersökningar.

Kontakt

Maria Rude
075-247 34 46