/
/

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Här kan du jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat

Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i excelfiler, dels i en powerpoint-presentation.

Excelfilerna innehåller resultat per kommun, län och riket. De kan laddas ned för egen bearbetning. Powerpoint-presentationen innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat i korthet

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

  • Det är fortfarande få kommuner som arbetar med systematisk uppföljning. Det är 11 procent av kommunerna som följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten för de insatser som har getts enligt LSS.
  • I kommunerna är det 14 procent som har en rutin för att pröva möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet. 31 procent anger att de har haft minst en person som har gått till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden och 21 procent anger att de har haft minst en person som har fått skyddat arbete.

Socialpsykiatri

  • Det är fortfarande få kommuner som arbetar med systematisk uppföljning. 10 procent av kommunerna följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten för de insatser som har getts enligt SoL.
  • Det är 44 procent av kommunerna som anger att de har haft minst en person som har haft biståndsbeslutad sysselsättningsinsats har gått till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden och 36 procent anger att de har haft minst en person som har fått skyddat arbete.
  • Av kommunerna är det 30 procent som uppger att de har en uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Majoriteten av kommunerna erbjuder anpassade insatser med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är 12 procent av kommunerna som inte erbjuder det.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).