/
/

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Här kan du jämföra kommuner och stadsdelars stöd till personer med funktionsnedsättning. Materialet presenteras i ett webbaserat jämförelseverktyg, i excelfiler samt i en guide som ska underlätta att tolka resultaten.

Resultat

LSS

Psykisk funktionedsättning

Användarguide

För att förstå och tolka resultaten rätt – läs guiden nedan. Guiden inkluderar fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Viktiga resultat år 2015

  • Den totala andelen beslut om LSS-insatser som följs upp inom ett år har ökat sedan förra året. 34 procent av besluten om bostad med särskild service har följt upp inom ett år (jämfört med 32 procent i 2014 års jämförelser), andelen beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år har ökat från 55 procent till 57 procent och andelen beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år är oförändrad på 37 procent. Dock finns det kraftiga variationer över landet, störst skillnader finns i storstadsregionerna, där mellan 0 och 100 procent av besluten följs upp inom ett år.
  • Andelen kommuner som det senaste året använt resultaten från en brukarundersökning för att utveckla verksamheten har minskat. Allra mest har detta minskat inom LSS-området. Däremot har andra former av brukarinflytande ökat, såsom brukarinflytandesamordnare (BISAM), råd för funktionshindersfrågor och brukarrevision.
  • Andelen kommuner som har externa samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ökat sedan förra året.
  • Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något sedan förra året, från 40 till 41 procent, efter att ha sjunkit under perioden 2011-2014.
  • Andelen kommuner som erbjuder insatser för att bidra till en meningsfull sysselsättning (strukturerad sysselsättning, öppen verksamhet och arbetslivsriktad rehabilitering) för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något i år. Resultaten visar att den 25 oktober 2014 erbjöd 89 procent av kommunerna strukturerad sysselsättning, 80 procent erbjöd öppen verksamhet och 39 procent erbjöd arbetslivsinriktad rehabilitering.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.