/
/

Enkätinsamlingar öppna jämförelser hösten 2012

Enkäter till kommuner, stadsdelar och verksamheter utgör en viktig del av underlaget i Socialstyrelsens öppna jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård. Under vecka 40–47 skickar vi ut enkäter för de resultat som vi publicerar våren 2013. Dessa enkätdata kommer i de flesta fall även kompletteras med registerdata.

Kommunenkäter skickas till de kontaktpersoner som kommuner och stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö lämnat till Socialstyrelsen. Verksamhetsenkäter till enskilda eller kommunala utförare skickas direkt till enheternas kontaktpersoner.

Missbruks- och beroendevård

Tre webbenkäter går ut vecka ut vecka 40. En till kommuner/stadsdelar, en till landsting och en till gemensamt drivna beroendemottagningar. Mätdatum för uppgifterna är den 1 oktober och sista svarsdatum är den 26 oktober 2012. Publicering av uppgifterna är planerad till april 2013.

Social barn- och ungdomsvård

En webbenkät skickades ut till kommuner/stadsdelar vecka 43 och sista svarsdatum är den 30 november. Mätdatum för uppgifterna är den 1 november. Publiceringen av uppgifterna är planerad till mars 2013.

Äldreomsorg

Tre webbenkäter går ut vecka 44. En enkät skickas till kommuner/stadsdelar och resterande två till cirka 5000 enheter för hemtjänst och särskilda boenden i hela landet med sista svarsdatum i vecka 49. Publicering av uppgifterna är planerad till maj 2013.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Fyra webbenkäter går ut i vecka 47. En enkät skickas till kontaktpersoner i kommuner/stadsdelar inom LSS och en enkät till kontaktpersoner inom stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. På enhetsnivå skickas en enkät till chefer för bostad med särskild service LSS 9 § 9 samt en till chefer för daglig verksamhet LSS 9 § 10. Totalt cirka 6 000 boenden och dagliga verksamheter. Webbenkäterna skickas ut i vecka 47 med sista svarsdatum den 16 december. Publicering av uppgifterna är planerad till maj 2013.

Brottsoffer – våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

En webbenkät går ut till socialchefer i kommuner/stadsdelar i vecka 4, 2013. Publicering av uppgifterna är planerad till juni 2013.

Fler öppna jämförelser kommer hösten 2013

I april går det ut en webbenkät till kommunerna/stadsdelarna om ekonomiskt bistånd. Publicering av uppgifterna sker i oktober 2013.