/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra kommunernas verksamhet med ekonomiskt bistånd. Materialet presenteras i excelfiler med resultat per kommun, län och riket samt i en användarguide som ska underlätta att tolka resultaten.

För femte gången redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas verksamhet med ekonomiskt bistånd. 2015 års jämförelser omfattar 42 indikatorer. Möjlighet finns att göra jämförelser över tid (2011–2015).

Resultat

Användarguide

För att förstå och tolka resultaten rätt – läs guiden nedan. Guiden inkluderar fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat. I guiden finns även de viktigaste resultaten presenterade.

Viktiga resultat år 2015

  • För indikatorerna som belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd har i stort sett ingen förändring skett på nationell nivå från föregående år. Ökningen av det långvariga biståndsbehovet, som har observerats de föregående åren, verkar dock ha avstannat. Däremot är det fortfarande stor skillnad i omfattningen mellan kommunerna.
  • Det område som står för den främsta ökningen från 2014 är kunskapsbaserad verksamhet. Det är 55 procent av kommunerna som uppger att de använder standardiserade bedömningsmetoder vid bedömning av den enskildes situation, funktion eller behov, vilket är en ökning med 13 procentenheter.
  • 82 procent av kommunerna följer upp resultaten av de biståndsbeslutade insatserna på individnivå. Det är en förbättring från 2014 med 9 procentenheter. Men när det gäller att följa upp insatser på gruppnivå, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, har det i stället minskat med fyra procentenheter från 2014.
  • Fler kommuner har upprättade överenskommelser för extern samverkan med andra aktörer. Den största ökningen har skett med Försäkringskassan.
  • Det finns ett utvecklingsbehov i arbetet med genomförandeplaner. 51 procent av kommunerna uppger att de upprättar genomförandeplaner inom tre månader. 40 procent uppger att planen undertecknas av den enskilde och 36 procent att planen följs upp minst var tredje månad.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).