/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. De öppna jämförelserna redovisas i excelfiler som du kan ladda ned för egen bearbetning.

Indikatorer som baseras på registerdata 2017

Indikatorerna baseras på data från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Resultatet redovisas per kommun, stadsdel, län och för hela riket. Det redovisas även uppdelat på kön och inrikes eller utrikesfödd. Dessutom publiceras sju olika bakgrundsmått som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning: 

  • För de flesta kommuner minskar totalt sett antalet biståndsmottagare. På riksnivå är andelen biståndsmottagare i befolkningen i stort sett densamma som förra året, 4,2 %, och har legat på denna nivå under flera år.
  • För det långvariga och mycket långvariga biståndsmottagandet syns inte den nedåtgående trenden. På riksnivå är det i stället en lite högre andel, mycket långvariga biståndsmottagare från föregående år (ökning med 0,5 procentenheter). Det tyder på att det finns grupper som fastnar i ett långvarigt bidragsberoende.
  • Behovet av ekonomiskt bistånd skiljer sig stort mellan kommuner. De högsta andelarna biståndsmottagare finns framförallt i stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Resultat från enkätundersökningen 2017

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Resultaten bygger på enkätundersökningen från 2017. Filen kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka excelfilen för enkätundersökningen har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Det är 24 procent av landets kommuner som har en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks. I rutinen ingår att socialtjänsten muntligen kontaktar barnfamiljer om de känner till att familjen har en hyresskuld. Socialtjänsten har ansvaret för att upprätthålla kontakten med barnfamiljen till dess att hyresskulden är betald.
  • Drygt hälften av kommunerna, 54 procent, har uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende.
  • Nästan 70 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården. Drygt 60 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsinsatser. Detta kan jämföras med Socialpsykiatrin, där endast 43 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning med ekonomiskt bistånd. Samordning för enskilda ärenden mellan olika områden inom socialtjänsten är av stor betydelse för att den enskilde ska få alla sina behov tillgodosedda.
  • Det är 19 procent av kommunerna som arbetar med systematisk uppföljning, det vill säga sammanställer resultat på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Systematisk uppföljning är en drivande faktor för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna (enkätdata) grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner eller stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser inom området ekonomiskt bistånd. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

 

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).