/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat

Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i en excelfil, dels i en powerpoint-presentation.

Excelfilen innehåller resultat per kommun, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning. Powerpoint-presentationen innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat i korthet

  • Det är en fortsatt positiv utveckling kring användning av standardiserade bedömningsmetoder.
  • Ekonomiskt bistånd är det område som i störst utsträckning arbetar med systematisk uppföljning, sammanställer resultaten på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Det är dock fortfarande en låg andel (21 procent).
  • Merparten av kommunerna erbjuder kommunala arbetsmarknadsinsatser. I 38 procent av kommunerna erbjuds alla arbetslösa personer mellan 18 och 24 år någon kommunal arbetsmarknadsinsats. För personer över 24 år är motsvarande siffra 30 procent. Många kommuner erbjuder insatser till vissa, men inte alla. Sifforna blir då betydligt högre (42 respektive 57 procent).
  • I 23 procent av landets kommuner finns en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks. I rutinen ingår att socialtjänsten muntligen kontaktar barnfamiljer om de känner till att familjen har en hyresskuld. Socialtjänsten har ansvararet för att upprätthålla kontakten med barnfamiljen till dess att hyresskulden är betald.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).