/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. De öppna jämförelserna presenteras dels i en excelfil med resultat från 2017 års enkätundersökning, dels i excelfiler med registeruppgifter.

Resultat från enkätundersökningen 2017

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Resultaten bygger på enkätundersökningen från 2017. Filen kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka excelfilen för enkätundersökningen har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Det är 24 procent av landets kommuner som har en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks. I rutinen ingår att socialtjänsten muntligen kontaktar barnfamiljer om de känner till att familjen har en hyresskuld. Socialtjänsten har ansvaret för att upprätthålla kontakten med barnfamiljen till dess att hyresskulden är betald.
  • Drygt hälften av kommunerna, 54 procent, har uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende.
  • Nästan 70 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården. Drygt 60 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsinsatser. Detta kan jämföras med Socialpsykiatrin, där endast 43 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning med ekonomiskt bistånd. Samordning för enskilda ärenden mellan olika områden inom socialtjänsten är av stor betydelse för att den enskilde ska få alla sina behov tillgodosedda.
  • Det är 19 procent av kommunerna som arbetar med systematisk uppföljning, det vill säga sammanställer resultat på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Systematisk uppföljning är en drivande faktor för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Resultat registeruppgifter

Excelfilerna nedan innehåller resultat för indikatorer och bakgrundsmått som visar omfattningen av ekonomiskt bistånd. Resultaten bygger på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2015 och uppgifter ur ett flertal andra register. Den första excelfilen innehåller registeruppgifter uppdelat på kön och inrikes eller utrikes född.

Några resultat från registerundersökningen 2016

Resultaten nedan är hämtade från den årliga undersökning som bygger på registeruppgifter över ekonomiskt bistånd.

  • Omfattningen av biståndsmottagandet varierar mellan olika län och kommuner. Skillnaderna är särskilt stora på kommun- och stadsdelsnivå. Generellt är behovet av ekonomiskt bistånd större i storstäder och stora kommuner. I Malmö var det nästan 10 procent av befolkningen som hade ekonomiskt bistånd någon gång under året, vilket kan jämföras med knappt 7 procent i Göteborg och knappt 3 procent i Stockholm. I riket var det drygt 4 procent av befolkningen som hade ekonomiskt bistånd.
  • Sedan år 2011 har andelen unga vuxna (18–24 år) med ekonomiskt bistånd minskat från nästan 9 procent till drygt 7 procent. Däremot är det mycket stora skillnader mellan olika stadsdelar i landets storstäder. I Göteborg varierade andelen mellan 26 procent i den stadsdel med högst andel unga biståndsmottagare och knappt 2 procent i den stadsdel som hade den lägsta andelen. I den stadsdel som hade den högsta andelen i Malmö var det 24 procent av de unga vuxna som hade ekonomiskt bistånd, jämfört med cirka 11 procent för den stadsdel som hade lägst andel. I Stockholm varierade siffrorna mellan knappt 10 respektive 0,3 procent. Det som utmärker de stadsdelar som har en hög andel unga vuxna biståndsmottagare är bland annat att invånarna har en lägre utbildningsnivå, att andelen arbetslösa invånare och andelen utrikes födda, som vistats i landet i högst 5 år, är högre än i övriga stadsdelar.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna (enkätdata) grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner eller stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser inom området ekonomiskt bistånd. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).