/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten presenteras dels i två excelfiler, dels i en powerpoint-presentation. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat

Resultat per kommun, län och riket för enkätundersökningen

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun, län och riket. Resultaten bygger på enkätundersökningen från 2016. Filen kan laddas ned för egen bearbetning.

Nationella resultat för enkätundersökningen

Powerpoint-presentationen nedan innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. Resultaten bygger på enkätundersökningen från 2016.

Resultat per kommun, län och riket för registerundersökningen

Excelfilen nedan innehåller resultat för indikatorer och bakgrundsmått som visar omfattningen av ekonomiskt bistånd. Resultaten bygger på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2015 och uppgifter ur ett flertal andra register.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka excelfilen för enkätundersökningen har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat från enkätundersökningen

  • Det är en fortsatt positiv utveckling kring användning av standardiserade bedömningsmetoder.
  • Ekonomiskt bistånd är det område som i störst utsträckning arbetar med systematisk uppföljning, sammanställer resultaten på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Det är dock fortfarande en låg andel (21 procent).
  • Merparten av kommunerna erbjuder kommunala arbetsmarknadsinsatser. I 38 procent av kommunerna erbjuds alla arbetslösa personer mellan 18 och 24 år någon kommunal arbetsmarknadsinsats. För personer över 24 år är motsvarande siffra 30 procent. Många kommuner erbjuder insatser till vissa, men inte alla. Sifforna blir då betydligt högre (42 respektive 57 procent).
  • I 23 procent av landets kommuner finns en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks. I rutinen ingår att socialtjänsten muntligen kontaktar barnfamiljer om de känner till att familjen har en hyresskuld. Socialtjänsten har ansvararet för att upprätthålla kontakten med barnfamiljen till dess att hyresskulden är betald.

Några resultat från registerundersökningen

  • Omfattningen av biståndsmottagandet varierar mellan olika län och kommuner. Skillnaderna är särskilt stora på kommun- och stadsdelsnivå. Generellt är behovet av ekonomiskt bistånd större i storstäder och stora kommuner. I Malmö var det nästan 10 procent av befolkningen som hade ekonomiskt bistånd någon gång under året, vilket kan jämföras med knappt 7 procent i Göteborg och knappt 3 procent i Stockholm. I riket var det drygt 4 procent av befolkningen som hade ekonomiskt bistånd.
  • Sedan år 2011 har andelen unga vuxna (18–24 år) med ekonomiskt bistånd minskat från nästan 9 procent till drygt 7 procent. Däremot är det mycket stora skillnader mellan olika stadsdelar i landets storstäder. I Göteborg varierade andelen mellan 26 procent i den stadsdel med högst andel unga biståndsmottagare och knappt 2 procent i den stadsdel som hade den lägsta andelen. I den stadsdel som hade den högsta andelen i Malmö var det 24 procent av de unga vuxna som hade ekonomiskt bistånd, jämfört med cirka 11 procent för den stadsdel som hade lägst andel. I Stockholm varierade siffrorna mellan knappt 10 respektive 0,3 procent. Det som utmärker de stadsdelar som har en hög andel unga vuxna biståndsmottagare är bland annat att invånarna har en lägre utbildningsnivå, att andelen arbetslösa invånare och andelen utrikes födda, som vistats i landet i högst 5 år, är högre än i övriga stadsdelar.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).