Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer – våld i nära relationer

Här kan du jämföra kommunernas stöd till brottsoffer. Resultaten ska fungera som ett underlag för att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Materialet presenteras i ett webbaserat jämförelseverktyg, i excelfiler samt i en guide som ska underlätta att tolka resultaten.

För fjärde gången redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer vid våld i nära relationer. Årets jämförelser omfattar 60 indikatorer. För 39 av dem går det att göra jämförelser mellan åren.

Fokus är stödet till vuxna och barn utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Några av indikatorerna rör också vuxna som utövat våld mot närstående.

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen var 91 procent.

Resultat

Användarguide

För att förstå och tolka resultaten rätt – läs guiden nedan. Guiden inkluderar fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Viktiga resultat år 2015

  • Betydligt fler kommuner uppger att de använder standardiserade bedömningsmetoder för att kartlägga våldsutsattheten och bedöma risker vid utredning av våldsutsatta vuxna (69 procent 2015 jämfört med 49 procent 2014).
  • Det är fortfarande få kommuner som har en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att säkra skolgången för barn som bor med en förälder i skyddat boende (17 procent 2015 jämfört med 14 procent 2014).
  • Det är fortfarande få kommuner som har aktuell information på sin webbplats översatt till de vanligaste språken i kommunen/stadsdelen om vilka insatser de kan erbjuda våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare (28 procent 2015 jämfört med 25 procent 2014).
  • Det är något fler kommuner som gör uppföljningar av resultaten på individnivå av de biståndsbeslutade insatserna till våldsutsatta vuxna (36 procent 2015 jämfört med 31 procent 2014) samt till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld (55 procent 2015 jämfört med 51 procent 2014).
  • Däremot är det fortfarande ett fåtal kommuner som gör systematiska uppföljningar av resultaten på gruppnivå av de biståndsbeslutade insatserna till våldsutsatta vuxna (6 procent både 2015 och 2014) samt till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld (6 procent både 2015 och 2014).
  • Få kommuner genomför en brukarundersökning och använder våldsutsatta vuxnas synpunkter för att utveckla sin verksamhet (19 procent 2015).

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.