Öppna jämförelser av sociala barn- och ungdomsvården

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil med tre olika resultatblad med enkätdata samt nya resultatindikatorer om placerade barns utbildning och hälsa.

Resultat från enkätundersökningen 2017 inklusive registeruppgifter

Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Filen kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017 inklusive registeruppgifter

  • Det är 37 procent av unga vuxna som varit placerade hela åk 9 som hade avslutat treårigt gymnasium vid 20 års ålder år 2015. Detta kan jämföras med jämnåriga, där andelen är 79 procent. Att avsluta gymnasiet är viktigt för framtida försörjningsmöjligheter och för ett gott vuxenliv.
  • Det är 6,2 procent av 15–16-åringar som varit placerade under hela åk 9 som hade en långvarig samtidig läkemedelsförskrivning av två eller flera psykofarmaka under 2015. Detta kan jämföras med jämnåriga, där andelen var 0,9 procent. Kontinuitet i behandling och närhet till specialistvård är viktiga faktorer för god kvalitet i denna behandling. Detta har placerade barn och ungdomar tillgång till i mindre utsträckning än övriga jämnåriga i befolkningen. Läkemedelseffekterna kan också bli svåra att utvärdera vid sådan användning.
  • Systematisk uppföljning är ett utvecklingsområde inom den sociala barn- och ungdomsvården. 11 procent av kommunerna har använt resultat från systematisk uppföljning för att utveckla öppenvården. Det är 8 procent som har använt resultat från systematisk uppföljning för att utveckla dygnsvården.
  • Positivt är att när systematisk uppföljning genomförts med ett könsperspektiv, har en majoritet använt resultat från uppföljningen för att utveckla verksamheten. Positivt är även att 97 procent av kommunerna har en ordinarie licens för BBIC. Detta kommer att ge möjlighet för kommunerna att genomföra systematiska uppföljningar på ett enkelt sätt, när verksamhetssystemen anpassats utifrån BBIC:s nya informationsspecifikation.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017. Data kommer även från register.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser inom området sociala barn- och ungdomsvården. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).