Öppna jämförelser av sociala barn- och ungdomsvården

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat

Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil, dels i en powerpoint-presentation.

Genom jämförelseverktyget kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige. Excelfilen innehåller resultat per kommun, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning. Powerpoint-presentationen innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

 

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat i korthet

  • 98 procent av kommunerna och stadsdelarna i storstäderna har ordinarie licens för BBIC vilket är positivt. Material och utbildningar för BBIC har reviderats och utgör nu en grund till stöd för systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.
  • Kommuner har erfarit att en samlad plan kan bidra till att minska personalomsättningen. Det är 24 procent av kommunerna som har en aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling vilken innehåller handledning, fortbildning och vidareutbildning med utgångspunkt från verksamhetens behov och personalens kompetens. En orsak till den låga andelen kan vara att det varit problem med att upprätta en plan på grund av rådande personalsituation i år.
  • Överenskommelser om samverkan är ett utvecklingsområde inom den sociala barn- och ungdomsvården. 44 procent av landets kommuner har överenskommelser med primärvården. Primärvården är en viktig samverkanspart för barnets hälsa i samband med att ett barn ska placeras utanför hemmet. Hälften av landets kommuner har överenskommelser med skolan och förskolan (53 respektive 52 procent).

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av sociala barn- och ungdomsvården. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).