/
/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2017

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-omsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

I 2017 års undersökning deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor i särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av dem som blev tillfrågade.

Resultaten samlade i en rapport

I rapporten och i tillhörande tabellbilaga finns nationella resultat. Resultat från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i Excelfiler. De innehåller detaljer för dig som vill arbeta själv med resultaten.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.

Tabeller över förändrad målgrupp

Ett tekniskt problem uppstod vid programmeringen av urvalet vilket gjorde att de som är 65 år och som har hemtjänst eller bor på särskilt boende inte fick en enkät. Vi har därför tagit fram information för att varje enskild kommun ska kunna se om detta påverkar deras resultat. Nedan hittar du tabeller för de kommuner med en större andel än 0 procent 65-åringar.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna se även resultaten från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2017. Resultatet från den undersökningen publiceras på Socialstyrelsens webbplats under vecka 48.

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 43 07