/
/
/

Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

I 2016 års undersökning deltog totalt 135 085 personer, varav 94 714 personer med hemtjänstinsatser och 40 371 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 62 procent av dem som blev tillfrågade.

Resultaten samlade i en rapport

I rapporten och i tillhörande tabellbilaga finns nationella resultat. Resultat från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i Excelfiler. De innehåller detaljer för dig som vill arbeta själv med resultaten.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna se även resultaten från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 43 07