/
/
/

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.

Resultat 2017

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

Resultaten samlade i Excel

  • Samtliga resultat i Enhetsundersökningen 2017
    Korrigerad 2017-12-05 (Värdet på riksnivå för enskild och offentlig regi har korrigerats. Det gäller fliken för hemtjänst och fliken för hemtjänst, servicehus). 2017-12-20 Excelfil: värdet i kolumnerna för personalen på vardagar och helger har korrigerats. Det gäller fliken för särskilt boende, enheter.

Användarguide för att tolka resultaten samt beskrivning av indikatorerna

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter. Här presenteras även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in till webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2017 se även resultaten från Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Tidigare publicerade resultat

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård hette fram till 2016 Kommun- och enhetsundersökningen.

Kontakt

Anna Ekendahl
075-247 44 13