Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen

Här kan du läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad.

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, och i vissa fall med stöd av kompletterande svensk dataskyddslagstiftning.

Socialstyrelsens behandling av personuppgifter i myndighetens administrativa verksamhet ingår inte i informationen på denna sida. De behandlingar som Socialstyrelsen genomför och som är av tillfällig karaktär omfattas heller inte i dagsläget av denna information. Mer specifik information kan även ges till den registrerade i samband med att personuppgifterna samlas in.

Många olika behandlingar

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika system i vår roll som förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

Så här behandlar vi personuppgifter som gäller:

Statistikverksamhet

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården

Ansökan om och återrapportering av statsbidrag

Tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården

Rättsliga rådet

Dödsfallsutredningar

Donation av organ och vävnader

Forskning inom socialtjänstens områden

Enkätundersökningar riktade till verksamheter

Övriga personuppgifter vid handläggning av olika ärenden

Utbildningar, konferenser, seminarier och evenemang

Beställningar av publikationer och informationsmaterial

Sociala medier

Prenumerationer av nyhetsbrev och pressmeddelanden

Samråds-, fokus-, insats, referens-, expertgrupper samt i de råd, nätverk och Socialstyrelsen ingår i

Beställningar av data

Förfrågningar, klagomål och övrig korrespondens med personer som kontaktar Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Handläggning av begäran om rättigheter enligt GDPR

Anskaffningsärenden och avtal

 

Statistikverksamhet

Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst med ansvar för flera register. Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter i dessa register.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Socialstyrelsen ansvarar för registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) som omfattar personer som sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område. Behandlingen av personuppgifter i registret bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse samt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Läs mer om HoSp-registret.

Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika typer av intyg. Totalt omfattas 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för detta behandlar Socialstyrelsen personuppgifter om den sökanden. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att handlägga ansökningar och sker som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning. Läs mer om ansökan om legitimation.

Ansökan om och återrapportering av statsbidrag

Socialstyrelsen handlägger ansökan om statsbidrag och inom ramen för det behandlas personuppgifter om kontaktuppgifter till sökanden. Behandlingen sker som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning. Läs mer om statsbidrag.

Tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen handlägger ett antal olika tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården, bland annat tillstånd till förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd, genetisk screening vid allmän hälsoundersökning, import av frysta spermier, preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning (PGD-HLA), tillvaratagande av vävnad från aborterade foster, transplantation av biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation, transplantation i de fall donatorn är underårig eller lider av en psykisk störning. Inom ramen för detta kan uppgifter om hälsa behandlas gällande den eller de personer som tillståndet gäller. Behandlingen görs som ett led i vår myndighetsutövning och behandlingen av känsliga personuppgifter görs med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Socialstyrelsen handlägger även tillstånd för användandet av rödakorsmärket eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset”., arbetsplatskod (från landstinget), samt tillstånd att utföra hypnos vid en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. I dessa ärenden hanteras namn, kontaktuppgifter samt personnummer. Behandlingen görs som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning. Läs mer om hälso- och sjukvårdstillstånd och övriga tillstånd.

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet handlägger vissa ärenden, till exempel tillstånd för abort, sterilisering, insemination eller för att fastställa ändrad könstillhörighet. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse och som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Rättsliga rådet yttrar sig även till domstol och andra myndigheter i allmänmedicinska och rättsmedicinska- samt allmänpsykiatriska och rättspsykiatriska frågor. Inom ramen för dessa ärenden behandlas känsliga personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Läs mer om Rättsliga rådet.

Dödsfallsutredningar

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att utreda dödsfall för att identifiera eventuella systemfel i samhällets insatser för barn och vuxna kan bland annat känsliga personuppgifter och personuppgifter om brott förekomma. Behandlingen är nödvändig och för att vi ska fullgöra en arbetsuppgift som är fastställd i lag (2007:606) och förordning (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Läs mer om dödsfallsutredningar.

Donation av organ och vävnader

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att ansvara för Donationsregistret behandlas personuppgifter i syfte att allmänheten ska kunna meddela sin inställning till donation av organ och vävnader, samt för att behörig personal ska kunna ta reda på personens inställning vid en utredning till eventuell organ- och vävnadsdonation. För detta ändamål behandlar Socialstyrelsen namn, bostadsort, personnummer, samt personens inställning till donation. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och regleras särskilt i förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen. Det är frivilligt att registrera sig i registret och den registrerade kan när som helst återkalla sitt medgivande till donation. Läs mer om organ och vävnadsdonation.

Forskning inom socialtjänstens områden

Socialstyrelsen genomför i viss utsträckning forskning inom socialtjänstens område. Socialstyrelsens behandling av personuppgifter för forskningsändamål och behandlingen av känsliga personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse och i enlighet med etikprövningsansökan.

Enkätundersökningar riktade till verksamheter

Socialstyrelsen genomför ett flertal enkätundersökningar varje år som ett led i att till exempel utvärdera och följa upp åtgärder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enkäterna riktas till verksamheterna och besvaras personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De uppgifter som behandlas är bland annat kontaktuppgifter till den person som besvarat enkäten. Behandlingen av personuppgift bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Övriga personuppgifter vid handläggning av olika ärenden

För handläggning av olika ärenden kan Socialstyrelsen komma att behandla kontaktuppgifter till bland annat handläggare och beslutsfattare på andra myndigheter, hos vårdgivare och andra organisationer i syfte att kommunicera vid handläggning av ärendet. Socialstyrelsens behandling av dessa uppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Utbildningar, konferenser, seminarier och evenemang

Socialstyrelsen behandlar kontaktuppgifter och andra uppgifter du lämnar för att kunna administrera utbildningar och för att följa upp myndighetens utbildningsverksamhet. Socialstyrelsen gör detta med stöd av den rättsliga grunden att fullgöra avtal eller för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Socialstyrelsen beslutar även om tillhandahållande och fördelning av platser till specialkompetenskurser, så kallade SK-kurser, och för dessa ändamål behandlas personuppgifter om den sökande. Behandlingen görs som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Beställningar av publikationer och informationsmaterial

Socialstyrelsen behandlar kontaktuppgifter till personer i samband med beställningar av olika publikationer och informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen

Sociala medier

Socialstyrelsen kommunicerar i olika social medier till exempel LinkedIn, Instagram och Facebook. Inom ramen för detta ändamål behandlas personuppgifter, i regel namn och kontaktuppgifter för de personer som ingår i information, men även namnen på personer som följer oss och som gillar våra inlägg, samt övriga uppgifter som personerna ifråga delar med sig av. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Läs mer om Socialstyrelsen i sociala medier.

Prenumerationer av nyhetsbrev och pressmeddelanden

Socialstyrelsen behandlar namn och kontaktuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av våra pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Behandlingen sker med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att vi ska fullgöra ett avtal med den registrerade. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.

Samråds-, fokus-, insats, referens- och expertgrupper, samt råd och nätverk     

Som ett led i Socialstyrelsens uppdrag att styra med kunskap initierar och deltar vi i flera olika samråds-, fokus-, insats, referens- och expertgrupper, samt råd och nätverk. För detta behandlar vi namn, kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som lämnas inom ramen för samverkan. Kontaktuppgifter kan delas inom gruppen och namn kan ingå i till exempel publikationer eller mötesanteckningar. Behandlingen av uppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Beställningar av data

I samband med Socialstyrelsens handläggning av forskar- och statistikbeställningar behandlar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera i ärendet. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del i vår myndighetsutövning.

Förfrågningar, klagomål och övrig korrespondens med personer som kontaktar Socialstyrelsen

När du kontaktar Socialstyrelsen, till exempel via telefon, brev eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Socialstyrelsen enligt lag skyldig att registrera uppgiften. Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten utan att vi har efterfrågat dessa. Dessa uppgifter behandlas då endast genom att de registreras i ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Vår behandling av känsliga personuppgifter i detta sammanhang sker med stöd av ett viktigt allmänt intresse.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Som ett led i myndighetens beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd handlägger och administrerar Socialstyrelsen personuppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att pröva deras behörighet. För handläggning av ärendet behandlas namn, personnummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för handläggningen, till exempel uppgifter som rör hälsa, uppgifter om eventuella brott och uppgift som rör den enskildes yrkesutövning.

Behandlingen bygger på den rättsliga grunden myndighetsutövning och behandling av känsliga personuppgifter på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Socialstyrelsen inhämtar uppgifter i ärendet från IVO och den enskilda. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslut i ärendena. När beslutet är fattat skickas information om behörighetsinskränkningar till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSp-registret, samt till IMI, Informationssystemet för den inre marknaden, utifrån grunden att fullgöra en rättslig förpliktelse. Läs mer om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Handläggning av begäran om rättigheter enligt GDPR

Socialstyrelsen behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen för att kunna handlägga din begäran på ett effektivt och rättssäkert sätt. Behandlingen är nödvändig som led ett i Socialstyrelsens myndighetsutövning. Uppgifterna du lämnar registreras utifrån myndighetens skyldighet att registrera allmänna handlingar och sparas som regel i ett år.

Anskaffningsärenden och avtal

Socialstyrelsen följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid all anskaffning av varor och tjänster. I ärenden som rör anskaffning behandlar Socialstyrelsen kontaktuppgifter till personer hos leverantören samt personuppgifter som leverantören lämnar till Socialstyrelsen i samband med att leverantören lämnar anbud, avropssvar eller motsvarande i en anskaffning. För avtalsuppföljning och administration av avtal behandlar Socialstyrelsen kontaktuppgifter till den eller de personer hos leverantören som är ansvariga för avtal. Socialstyrelsens behandling av dessa uppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

Utöver att Socialstyrelsens medarbetare tar del av de personuppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter använder sig Socialstyrelsen av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar av personuppgifter. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Socialstyrelsen har gett för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av personuppgiftsbiträden upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Utifrån myndighetens skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen kan även personer, organisationer och andra myndigheten ta del av dina personuppgifter.

Socialstyrelsen är också skyldig att lämna ut uppgifter i andra situationer än de som följer av offentlighetsprincipen, till exempel till andra myndigheter i vissa fall. Det är lagar och andra regler som i sådana fall fastställer sådana skyldigheter.

Hur länge lagras personuppgifterna hos oss?

Meddelanden som skickas till och från Socialstyrelsen blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och registreras. Som statlig myndighet är utgångspunkten att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för hantering av allmänna handlingar bygger på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Vissa allmänna handlingar får dock gallras utifrån gällande gallringsregler och beslut, till exempel handlingar av ringa betydelse eller tillfällig karaktär. Handlingar av ringa betydelsen och tillfällig karaktär gallras som regel vid inaktualitet eller efter ett år.

Dina rättigheter som registrerad hos Socialstyrelsen

Som registrerad har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att du kostnadsfritt kan:

Begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter Socialstyrelsen hanterar om dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du kan begära att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade. I vissa fall måste Socialstyrelsen även behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.

Invända mot behandlingen

När Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Begära begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Begära radering av uppgifter

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Personuppgifter som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller som finns i en allmän handling får inte raderas.

Begära att uppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, dataportabilitet

Om Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Så här gör du en begäran

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter anmäler du det via någon av blanketterna nedan. Blanketten kan skickas med post. Du kan också skanna in blanketten och skicka den i ett e-postmeddelande till oss.

Skicka din begäran med post till:

Socialstyrelsen
Registraturen
106 30 Stockholm

Alternativt skanna in den och mejla till Socialstyrelsen.

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. Känsliga uppgifter skickas säkrast med vanlig post.

Vill du använda dig av någon av dina rättigheter kommer Socialstyrelsen att hantera din begäran i ett särskilt ärende. Om det är möjligt, försök att tydligt anger vilka uppgifter din begäran avser, till exempel om du endast begär ett registerutdrag för ett visst register eller en viss behandling.

Det tar ungefär en månad för Socialstyrelsen att handlägga en begäran om registerutdrag. Om du begär ett fullständigt registerutdrag kan det ta längre tid än en månad.

Socialstyrelsens Dataskyddsombud

Socialstyrelsens dataskyddsombud är Henriette Wejdmark och henne kan du kontakta i alla frågor som rör dataskydd. Dataskyddsombudet arbetar bland annat med att övervaka att Socialstyrelsen följer dataskyddsreglerna och är kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter. Du når henne på följande sätt:

 • Skicka meddelande per post till:

  Socialstyrelsen
  Dataskyddsombud
  106 30 Stockholm

 • Skicka meddelande per mejl till:
  dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
 • Ring via vår telefonväxel på:
  075-247 30 00

Om du har frågor och synpunkter

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Du har även som registrerad rätt att överklaga myndighetens beslut gällande registrerades rättigheter till en allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Henriette Wejdmark, dataskyddsombud

Du når henne på följande sätt:

Skicka meddelande per post till:
Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Skicka meddelande per mejl till: dataskyddsombud@socialstyrelsen.se

Ring via vår växel:
075-247 30 00