Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.ST-rådet

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) är ett rådgivande och beslutande organ som är instiftat av regeringen. Rådets uppgift är att bistå Socialstyrelsen i arbetet med läkarnas och tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

ST-rådet bildades på uppdrag av regeringen för att bistå Socialstyrelsen i arbetet med läkarnas specialiseringstjänstgöring. Regeringen beslutade den 28 maj 2014 om att ST-rådet även ska bistå Socialstyrelsen i arbetet med tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

ST-rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring.

Här hittar du regeringens instruktioner för ST-rådet.

ST-rådet bistår Socialstyrelsen

ST-rådet har till uppgift att bistå Socialstyrelsen med att 

 • dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås, samt avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens 
 • ta fram målbeskrivningar för vilka kunskaper, färdigheter och för-hållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens 
 • stödja sjukvårdshuvudmännen att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen 
 • främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen 
 • följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen 
 • ta fram kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verk-samheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar. Socialstyrelsen kan besluta om att rådet även får fullgöra andra uppgifter.

ST-rådet för läkare

ST-rådet för läkare består av en ordförande och sju ytterligare ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid. I rådet finns representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, Sveriges Yngre Läkares Förening samt universitet och högskolor.

Nästa sammanträde för ST-rådet för läkare:

 • 26 oktober 2018
 • 14 december 2018

I ST-rådet för läkare ingår följande ledamöter:

 • Zara Warglo, avdelningschef Socialstyrelsen, av regeringen utsedd att vara ordförande i rådet 
 • Stefan Lindgren, professor Lunds universitet och överläkare, representant för Svenska Läkaresällskapet 
 • Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, representant för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, representant för Sveriges läkarförbund
 • Jörgen Thorn, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus, representant Sveriges Kommuner och Landsting
 • Michael Bergström, handläggare, representant för Sveriges Kommuner och Landsting 
 • Jonas Ålebring, ordförande, representant för Sveriges Yngre Läkares Förening 
 • Bitte Fritzson, enhetschef på enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen

Kontakta Anna Krzymowska om du vill lyfta en fråga inom ramen för ST-rådets instruktioner (vi bedömer sedan om frågan kommer att lyftas i rådet) eller ta del av rådets minnesanteckningar.

ST-rådet för tandläkare

I maj 2014 beslutade regeringen om ändringar i förordningen (2009:1243) som innebär att ST-rådet också ska bistå Socialstyrelsen i arbetet med tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

Rådet för tandläkare består av en ordförande och sex ytterligare ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid. I rådet finns representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Tandläkarförbund, Folktandvårdsföreningen, Privattandläkarna samt universitet och högskolor.

Nästa sammanträde för ST-rådet för tandläkare: 

 • 23 november 2018  

I ST-rådet för tandläkare ingår följande ledamöter: 

 • Zara Warglo, avdelningschef Socialstyrelsen, av regeringen utsedd att vara ordförande i rådet 
 • Margareta Molin Thorén, professor och prefekt, Institutionen för Odontologi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, representant för universitet och högskolor 
 • Lars Grangert, övertandläkare, specialist i ortodonti, representant för Studierektorsnätverket
 • Gunilla Carlsson, övertandläkare, specialist i ortodonti, representant för Sveriges Tandläkarförbund
 • Göran Stegersjö, tandvårdsdirektör Region Örebro län och representant för Sveriges folktandvårdsförening 
 • Tommy Johansson, handläggare, representant för Sveriges Kommuner och Landsting
 • Peter Schulz, privatpraktiserande tandläkare specialist i oral protetik, representant för Privattandläkarna
 • Bitte Fritzson, enhetschef på enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen

Kontakta Anna Krzymowska om du vill lyfta en fråga inom ramen för ST-rådets instruktioner (vi bedömer sedan om frågan kommer att lyftas i rådet) eller ta del av rådets minnesanteckningar.