Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Rådet för styrning med kunskap

Rådet för styrning med kunskap behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän och profession på deras villkor. Kunskap som bidrar till god kvalitet i vård och omsorg till nytta för patienter och brukare. I rådet ingår nio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Enligt förordningen (2015:155) ska den statliga styrningen med kunskap i fråga om hälso- och sjukvård och socialtjänst vara ett stöd för huvudmännen (kommuner och landsting) och professionen. Enligt förordningen ska därför nio myndigheter samverka i Rådet för styrning med kunskap. Varje myndighet representeras av sin generaldirektör och ordförande i rådet är Socialstyrelsens generaldirektör. 

Rådet ska verka för att styrningen med kunskap blir ett stöd för huvudmännen och professionen, och att den är samordnad, effektiv och anpassad till deras behov.  Rådet ska även verka för att:

 • ta med patienters och brukares synpunkter och erfarenheter
 • kommunikationen till användarna är samordnad
 • samverka med myndigheter som inte ingår i rådet och med andra offentliga och privata aktörer.

Rådet ska även vara ett forum för frågor om kunskapsutveckling, forskning och innovationer.

En huvudmannagrupp informerar om behov

Parallellt med rådet har det bildats en Huvudmannagrupp. Gruppen ska informera rådet om områden där huvudmännen har behov av kunskap och hur den behöver utformas och kommuniceras. På samma sätt som rådet leds gruppen av Socialstyrelsens generaldirektör.

Huvudmannagruppen består av sex ledamöter från landsting och 10 ledamöter från kommuner. Ledamöterna har utsetts av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Myndigheter som ingår i rådet för styrning med kunskap

 • Socialstyrelsen
 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Inspektionen för vård- och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för delaktighet
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.