Funktionshindersnämnden

Funktionshindersnämnden är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionshinder och deras närstående behandlas. I nämnden ingår representanter för funktionshindersrörelsen.

Funktionshindersnämndens uppgifter är att:

  • bevaka hur Socialstyrelsen prioriterar frågor på funktionshindersområdet i relation till andra verksamheter, till exempel genom att man deltar i diskussioner om planering och uppföljning av myndighetens verksamhet.
  • diskutera vilken insyn och möjlighet till inflytande funktionshinderorganisationerna generellt sett har i Socialstyrelsens verksamhet, exempelvis genom att man kommer överens om vilka principer som ska gälla för samråd samt att man tar initiativ till uppföljningar av samråd.
  • identifiera områden på Socialstyrelsens verksamhetsområde där myndigheten behöver vidta åtgärder.
  • bevaka hur Socialstyrelsen utövar sitt ansvar att som sektorsmyndighet vara stödjande och pådrivande för att genomföra de funktionshinderspolitiska målen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
  • ge Socialstyrelsen vägledning för beslut i aktuella, övergripande och principiella funktionshindersfrågor.

Nämndens sammansättning

Nämnden sammanträder fyra gånger per år eller fler då behov finns. Ledamöternas uppdrag gäller för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2018.

Ordförande

Erik Höglund, Socialstyrelsen, avdelningschef på avdelningen för regler och behörighet.

Ledamöter

Anne Carlsson, Handikappförbunden/Reumatikerförbundet
Ulf Brändström, Handikappförbunden/Astma och Allergiförbundet
Jimmie Trevett, Handikappförbunden/Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH
Thomas Jansson, Handikappförbunden/FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Pelle Kölhed, Handikappförbunden/Personskadeförbundet RTP
Ewa Wiklund Jonsson, Handikappförbunden/Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Rasmus Isaksson, DHR
Viktoria Öjefors Quinn, Synskadades riksförbund
Viviann Emanuelsson, Forum – Kvinnor och funktionshinder
Karin Flyckt, Socialstyrelsen
Karin Suneson, Socialstyrelsen (sekreterare)

Suppleanter

Anne Lönnermark, Handikappförbunden/Autism- och Aspergerförbundet
Ingemar Färm, Handikappförbunden/Migränförbundet
Meta Wiborgh, Handikappförbunden/Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Tina Pajunen, Handikappförbunden/Njurförbundet
Göran Hellberg, Handikappförbunden/Prostatacancerförbundet
Inger Rålenius, Handikappförbunden/Dyslexiförbundet FMLS
Annika Östling, Synskadades riksförbund
Therese Rudolfsson, Forum – Kvinnor och funktionshinder

Kontakt

Karin Suneson
075-247 34 55