Socialstyrelsens vetenskapliga råd

Vid behov anlitar Socialstyrelsen olika experter, till exempel de vetenskapliga råden

Till vetenskapliga råd på Socialstyrelsen utses personer med framstående skicklighet och beprövad erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar som är av betydelse för Socialstyrelsens arbete.

Av integritetsskäl ska alla vetenskapliga råd avge en deklaration om jäv i varje enskilt ärende. För att accepteras som vetenskapligt råd krävs att man tar del av bestämmelserna om jäv.

De vetenskapliga råden utses för en period om fyra år och är kopplade till avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00