Råd och nämnder

Här finns länkar till information om råd och nämnder som är knutna till Socialstyrelsen.

  • Donationsrådets (Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation) uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete.
  • E-hälsorådet har som uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta dess användbarhet i vård och omsorg.
  • Etiska rådet behandlar frågor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och smittskydd. Det finns även ett utskott för sociala frågor knutet till rådet, vars uppgift är att behandla frågor som har aktualiserats av professioner med anknytning till socialtjänsten.
  • Funktionshindersnämnden behandlar övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionshinder och deras närstående.
  • HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Rikssjukvårdsnämnden avgör var olika former av högspecialiserad vård bäst bedrivs utifrån att den kräver mycket specifika kompetenser och resurser.
  • Rådet för styrning med kunskap arbetar med strategiska frågor för att utveckla hälso- och sjukvård och socialtjänst. I rådet ingår nio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.  
  • Rättsliga rådet (Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor) avgör vissa särskilt angivna ärenden.
  • ST-rådet (Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring) är rådgivande till Socialstyrelsen i uppdraget att stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet på läkarnas specialiseringstjänstgöring.
  • Vetenskapliga råd utses av generaldirektören och har som uppgift att lämna råd i ärenden och frågor inom de ämnen där Socialstyrelsensegen kunskap är begränsad.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00