Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Abbasi, Mina 075-247 35 35 Nationella riktlinjer för diabetesvården.
Adolfsson, Jeanette 075-247 40 83 Hjälpmedelsfrågor
Agenmark, Anette 075‑247 30 00 Samordning och kunskapsstöd ekonomiskt bistånd
Aggestam, Marianne 075‑247 36 03 Öppna jämförelser.
Agåker, Eva 075‑247 35 22 BBIC, tillämpning och utbildning.
Alemdar, Sherko 075‑247 39 97 Informatör, webbprojektledare
Almborg, Ann-Helene 075‑247 30 57 Nationellt fackspråk, Klassifikationer/kodning (ICF, KSI)
Anastasia Nyman 075-247 32 84 Epidemiologi, assisterad befruktning
Andrée Löfholm, Cecilia 075‑247 37 65 Kunskapsutveckling, barn och unga.
Anufrijeff Röhr, Cajsa 075‑247 37 39 Utvecklingsansvarig för mediciniska födelseregistret och statisik om amning, fosterskador, aborter, barn och unga, familjerätt och familjerådgivning
Arvidsson, Marianne 075‑247 34 95 administration
Ayoubi, Shiva 075‑247 30 51 Kvalitetsansvarig för basalcellscancerregistret, statistik om basalcellscancer
Azadi, Frida 075‑247 42 16 statsbidrag till organisationer och landsting
Barlow, Lotti 075‑247 34 43 Nationellt fackspråk
Bengtsson, Ann 075‑247 32 44 Statsbidrag, social barn- och ungdomsvård, personligt ombud
Bennet Bark, Anna 075‑247 39 39 Enhetschef, enheten för registerservice.
Berggren, Susann 075‑247 36 80 Utredare.
Bergh, Anders 075‑247 31 72 Stöd till anhöriga, mat för äldre, värdegrundsmärkning i äldreomsorgen.
Bergman, Annika 075‑247 36 61 Läkemedelsfrågor gällande beredskap vid allvarlig händelse
Bergström, Ulrika 075‑247 42 28 Evidensbaserad praktik, metodguiden för socialt arbete, delat beslutsfattande inom socialtjänsten
Berisson, Emma 075-247 39 88 Klassifikationer/användarstöd (ICF, KSI)
Berlin, Marie 075‑247 31 78 Barns och ungas hälsa och sociala förhållanden.
Bernhardson, Dan 075‑247 37 26 Registerservice.
Billfalk, Sara 075‑247 34 10 Enkätkonstruktör.
Bjurström, Niklas 075‑247 35 66 Grundläggande kompetens och värdegrund i äldreomsorgen, psykisk ohälsa bland äldre
Björkman, Stein 075‑247 31 91 Behörighetsfrågor för tandläkare utbildade utanför EU/EES. Specialistkompetens för tandläkare.
Borén, Åsa 075‑247 37 24 Uppföljning mest sjuka äldre
Borg, Natalia 075‑247 40 05 Avdelningschef, avdelningen för utvärdering och analys.
Brandstedt, Kalle 075‑247 37 42 Indikatorer och öppna jämförelser av äldreomsorg.
Brené, Stefan 075‑247 35 90 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Brinktell, Marie 075‑247 41 10 Utvecklingsansvarig för patientregistret
Broman, Christina 075‑247 40 60 Verksamhetsutvärdering diabetesvård, effektivitetsanalyser, hjärnskaderehabilitering, indikatorer och utvärdering för palliativ vård.
Bruce, Malin 075‑247 38 77 Uppföljning av äldreomsorg, mest sjuka äldre, primärvård, uppföljning av stimulansbidrag
Bäckman, Mirjam 075‑247 39 48 Chefssekreterare, avdelningen för statistik och jämförelser.
Bäckström, Taina 075‑247 39 58
Carlsson, Christina 075‑247 33 07 Utredare, cancerområdet, tillgänglighet, patientfokusering, patientinflytande.
Carlsson, Kerstin 075‑247 32 06 Internationella frågor, gd-staben.
Carlstedt, Johan 075‑247 30 89 Civil–militär samverkan.
Cederlund, Andreas 075‑247 37 60 Indikatorer för samt uppföljning och utvärdering av tandvården.
Corovic, Jelena 075‑247 42 66 Öppna jämförelser , Våld i nära relationer
Dahlgren, Ralph 075‑247 39 73 NordDRG, logik, uppdatering.
Dahlin, Sara 075‑247 30 00 Utredare.
Dahlin, Sara 075‑247 40 25 Jämställd vård
Danielsson, Bengt 075‑247 37 62 Indikatorer och öppna jämförelser för läkemedel. Läkemedelsepidemiologi
Djupsund, Sara 075‑247 35 02 Kommunikatör
Djurström, Stefan 075‑247 38 41 Administratör, avdelningen för utvärdering och analys.
Edoff, Åsa-Britt 075‑247 31 81 Signalskyddschef, nordiskt hälsoberedskapssamarbete, ledningssystem, informationssäkerhet, administration
Eidem, Elisabeth 075‑247 41 21 Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Ek, Pernilla 075‑247 30 32 Enhetschef, enheten för behörighet 2.
Ekedahl Küchen, Tina 075‑247 37 05 Ledningssamordnare, Avdelningen för statistik och jämförelser.
Ekström Sundberg, Matilda 075‑247 38 56 Statsbidrag som avser social barn- och ungdomsvård och våld i nära relation.
Engblom, Lennart 075‑247 38 68 Rakel, utbildning och övning.
Engdahl, Barbro 075‑247 36 11 Kvalitetsansvarig för registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, statistik om insatser för personer med missbruksproblem och övriga vuxna. Statistik om familjerätt.
Engdahl, Torgny 075‑247 38 75 Enhetschef, ekonomienheten.
Engelmark, Malin 075‑247 30 21 Projektledare projekt screening för bukaortaaneurysm (AAA), projektledare förstudie screening för cystisk fibros (CF), Nationella riktlinjer
Entelius-Melin, Eva 075‑247 39 76 Utbildningsmaterial om värdegrund i äldreomsorgen, utbildningsmaterial om samarbetssamtal.
Eriksson, Ulrika 075‑247 37 04 Utvecklingsansvarig för register och statistik om äldre, personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård
Fagerström, Pernilla 075‑247 36 06 Kvalitetsansvarig för statistik om skador och förgiftningar
Falk, Marja-Leena 075‑247 33 54 Statsbidrag, administration.
Fastbom, Johan 075‑247 32 77 Läkemedel, särskilt läkemedel för äldre
Fejer, Anders 075‑247 38 33 Enhetschef, enheten för vägledning för hälso och sjukvården
Fernlund, Åsa 075‑247 34 57 Klassifikationer/kodning (ICD)
Fernström, Mats 075‑247 35 77 NordDRG, logik, definitioner, uppdatering.
Flyckt, Karin 075‑247 35 75 Samordning funktionshindersfrågor, hjälpmedelsfrågor
Flythström, Helen 075‑247 35 62 Klassificering av dödsorsaker.
Flöjte, Anna 075‑247 31 28 Terminologi.
Fondén, Charlotta 075‑247 30 88 Öppna jämförelser och indikatorer.
Fondén, Charlotta 075‑247 30 88 Hemlöshet.
Fransson, Åsa 075‑247 30 04 Enhetschef, enheten för register.
Franzén, Carin 075‑247 36 10 Organdonation och transplantation.
Freby, Solveig 075‑247 48 19 Social barn- och ungdomsvård, barn och unga i familjehem.
Freiholtz, Ulrika 075‑247 31 75 Enhetschef, enheten för kunskapstillämpning.
Frisk, Marie 075‑247 31 53 Tillstånd för personlig assistans.
Frohm, Nina 075‑247 33 58 Hemlöshet.
George, Charlotta 075‑247 41 98 Sakkunnig patientsäkerhet.
Gislén, Olga 075‑247 32 19 Sex mot ersättning, Våldsbejakande extremism
Glad, Johan 075‑247 31 03 Systematisk uppföljning, bedömningsinstrument, evidensbaserad praktik
Gottvall, Karin 075‑247 38 99 Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser. Statistik om reproduktion.
Granberg, Ann-Kristin 075‑247 33 71 Äldreomsorg. Äldres behov i centrum, ICF, Handläggning och dokumentation, Systematiskt och behovsinriktat arbetssätt
Greitz, Birgitta 075‑247 31 44 Statsbidrag på området psykisk ohälsa.
Gry, Marcus 075‑247 39 15 Enhetschef, enheten för epidemiologi och metodstöd.
Grönvik, Lars 075‑247 34 16 Enhetschef, enheten för statistik 1.
Gustafson, Regina 075‑247 38 24 Rättsliga rådets kansli.
Gustafsson, Carina 075‑247 33 92 utredare, avdelningen för statistik och jämförelser
Gustafsson, Marianne 075‑247 30 52 Tillsynsvägledning, smittförande avfall, miljöbalken, tatuering, piercing, fotvård, hälsoskydd, yrkesmässig hygienisk verksamhet
Gustafsson, Vera 075‑247 43 20 Verksamhetsutvärdering syn- och hörselrehab, verksamhetsutveckling vård- och omsorg vid demens
Gustavsson, Peter 075‑247 34 81 Applikationsutveckling, statistikdatabas.
Gårdhagen, Ylva 075‑247 39 11 Statsbidrag, hbt,
Gåsste, Maria 075‑247 40 41 Presschef.
Göransson, Magnus 075‑247 37 10 Verksamhetsuppföljning psykatri, statistik om hälso- och sjukvårdspersonal, NPS
Haggar, Axana 075‑247 30 22 Vårdhygien, antibiotikaresistens, basala hygienregler, arbetskläder för vård och omsorg.
Hanning, Marianne 075‑247 36 35 Sakkunnig kompetens i hälso- och sjukvård med inriktning på väntetider och tillgänglighet, metodstöd
Hansson, Anders 075‑247 37 23 Inrapportering till register.
Hansson, Lena 075‑247 39 10 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata, tjocktarms- och ändtarmscancervård
Hansson, Merike 075‑247 31 71 Barn som anhöriga.
Havasi, Mikael 075‑247 30 56 Kvalitetsansvarig för statistik om psykiatrisk tvångsvård
Hedlund, Kerstin 075‑247 35 58 Klassificering av dödsorsaker.
Hedlund, Tomas 075‑247 30 70 Avdelningschef, avdelningen för verksamhetsstöd.
Hedman Wallin, Gunnel 075‑247 40 13 Utredare.
Helgesson, Magdalena 075-247 43 40 Öppna jämförelser, socialpsykiatri
Heurgren, Mona 075‑247 36 09 Avdelningschef, avdelningen för statistik och jämförelser.
Hjärtsjö, Magnus 075‑247 38 66 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).
Holland, Susanne 075‑247 35 30 Kvalitetssamordnare, officiell statistik, statistikdatabas
Holm Sjögren, Charlotta 075‑247 31 36 Nationell informationsstruktur.
Holm, Carolin 075‑247 37 13 Enkätkonstruktör, statistiskt metodstöd, mest sjuka äldre.
Holmberg, Ann 075‑247 33 32 SK-kurser.
Holmström, Agneta 075‑247 37 25 Enhetschef, enheten för patientsäkerhet.
Hopstadius, Beatrice 075‑247 36 70 Enhetschef, enheten för vägledning för socialtjänsten 1
Hovmöller, Stina 075-247 43 07 Enhetschef, enheten för öppna jämförelser 2
Hultèn, Fredrik 075‑247 34 44 Kvalitetssamordnare, statistik och jämförelser
Hultman, Malin 075‑247 37 86 Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd.
Håkansson, Kristina 075‑247 33 43 BBIC, administration och utbildningar.
Håkansson, Per Arne 075‑247 34 36 Behandling av våldsutsatta och våldsutövare.
Hällberg, Carina 075‑247 39 64 Kontaktperson för våld i nära relationer, Dödsfallsutredningar
Högblom, Christina 075‑247 49 62 Hemlöshet.
Höglund, Erik 075‑247 38 72 Avdelningschef, avdelningen för regler och behörighet.
Hörnblad, Jesper 075‑247 35 82 Kvalitetsansvarig för dödsorsaksregistret, statistik om dödsorsaker, officiell statistik, kommunal familjerådgivning
Inga-Maj Andersson 075‑247 35 03 Könsstympning
Ingelsson, Ulrika 075‑247 37 07 Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Isaksson, Stina 075‑247 46 39 Statsbidrag, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Jacobsson, Anders 075‑247 34 48 Statistiker
Johansson, Ann 075‑247 33 06 Öppna jämförelser barn och ungdomsvård, indikatorer.
Johansson, Ann-Catrin 075‑247 31 21 Öppna jämförelser, äldre.
Jonasson, Ingrid 075‑247 32 97 Statistikutveckling, öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd
Jonsland, Thomas 075-247 30 75 Barns delaktighet, barns rättigheter.
Jupiter, Johanna 075‑247 37 21 Utredare.
Järleborg, Anders 075‑247 37 90 Utredare
Jönsson, Lena 075‑247 32 53 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
Karlén, Aleksandra 075‑247 43 57 Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom
Karlsson Vargas, Marlene 075‑247 39 30 Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Kastrup, Anneli 075‑247 49 52 Uppföljning av patienthandboken.
Keller, Lina 075‑247 42 88 MultifunC, Implementering Evidensbaserad praktik, EBP-manual
Keränen, Tuija 075‑247 38 88 Rättsliga rådets kansli.
Khan, Staffan 075‑247 38 40 Kvalitetsansvarig för cancerregistret, statistik om cancer
Klackenberg Ingrao, Helene 075‑247 30 36 Projektledare för översyn av föreskriften för ST-tandläkare, specialiceringstjänstgöring för tandläkare, SOSFS 1993:4
Koucheki, Behzad 075‑247 36 22 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.
Kristina Olofsson 075‑247 45 41 Nationellt och regionalt kompetensstöd
Kyhle Westermark, Pia 075‑247 34 35 Kunskapsutveckling, barn och unga.
Källén, Karin 075‑247 34 06 Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser, statistik om fosterskador
Köster, Max 075‑247 34 59 Registerservice, kvalitetsregister
Lagerberg, Georg 075‑247 36 07 Enhetschef, enheten för förvaltningsjuridik.
Larsson, Lars-Torsten 075‑247 46 96 Avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Lidbrink, Marianne 075‑247 35 28 Öppna jämförelser, äldre, kommunal hälso- och sjukvård enligt 18 § HSL.
Lindberg, Dick 075‑247 34 12 Kvalitetsutveckling skyddat boende.
Lindelius, Birgitta 075‑247 35 91 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.
Linder, Robert 075‑247 34 64 Statistiskt metodstöd.
Lindqvist, Peter 075‑247 38 59
Linnarsson, Elin 075‑247 38 36 Kunskapsstöd om förlossningsvård.
Litvinov, Anitta 075‑247 32 34 ASI, tillämpning och utbildning.
Ljungberg, Elisabeth 075‑247 31 96 Enhetschef, enheten för registratur.
Ljunggren, Synnöve 075‑247 38 08 Redaktör, evidensbaserad praktik.
Ljungquist, Åsa 075‑247 30 28 Samordnare för krishanterings- och operativ förmåga (FÄ), CBRN-beredskap, Beredskapslager, Medicinska experter inom kemikalie- och radionukleära områden
Lord, Anna 075‑247 41 12 Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Lundgren, Frida 075‑247 34 24 Kvalitetsansvarig för tandhälsoregistret, hjärt- och kärlstatistik
Lundgren, Sara 075-247 40 68 välfärdsteknik, trygghetslarm
Lundkvist, Inger 075‑247 31 11 Projektledare för projekt om rörelseorganens sjukdomar
Lundqvist, Ellen 075‑247 39 45 Kvalitetsansvarig för medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, amning, förlossningar och nyfödda, aborter
Lööf, Eva 075‑247 37 36 Patientsäkerhet i primärvård
Magdalenic, Sanja 075-247 32 92 Utvärdering, sociala insatsgrupper
Malm, Cecilia 075‑247 30 11 Statsbidrag, förvaltningsjuridik, stiftelser
Malm, Thomas 075‑247 37 84 Statsbidrag, uppföljning av sociala organisationer, kompetenscenter anhöriga och svenskt demenscenter.
Mandoki, Caroline 075‑247 33 94 Administration, Nationella riktlinjer.
Maria Bomark 075‑247 37 11 Tillsynsvägledning yrkesmässig hygienisk verksamhet, smittförande avfall, miljöbalk, tatuering, piercing, fotvård, hälsoskydd
Marusarz, Ulrika 075‑247 30 85 Personuppgiftsombud
Mauersberger, Alexander 075‑247 39 65 Webbstrateg för Kunskapsguiden.
Meyer, Josefina 075-247 40 95 Organdonation och transplantation
Molt, Anders 075‑247 32 31 Statsbidrag, psykisk ohälsa, meningsfull sysselsättning, personligt ombud.
Munier, Katarina 075‑247 33 95 Samordnare för området barn och unga.
Muzollo, Tsega 075‑247 40 49 Statistiker.
Nerell, Evamaria 075‑247 31 39 Utbildning, e-hälsa, välfärdsteknik och etik
Nilsson Carlsson, Iréne 075‑247 31 70 Implementering av nationella riktlinjer för primärvården samt information till patienter och anhöriga, stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Nilsson, Jenita 075‑247 36 99 Projektledare och pedagogisk utvecklare, utformar olika former av utbildningsstöd t.ex. kompetensmål för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Nilsson, Per-Åke 075‑247 31 45 Ansvarig för ledningssystem, katastrofmedicinsk beredskap, tekniskt ledningsstöd, föreskrifter och handbok, samverkansområdet: Skydd, Undsättning och Vård (SUV)
Nisenius, Marie 075‑247 31 17 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Nordin, Henrik 075‑247 34 58 Registerservice. Beställningssamordnare statistik, utlämnande av registeruppgifter för statistik.
Norling Rydin, Helena 075‑247 31 33 Hälsoundersökningar och hälso- och sjukvård för asylsökande.
Nybom, Jenny 075‑247 35 97
Nylander, Rose-Marie 075‑247 31 82 Sociala insatsgrupper.
Nyman, Eva 075‑247 37 80 Samordnare, läkemedelsfrågor.
Nyman, Marie 075‑247 31 20 Barn som anhöriga, Dödsfallsutredningar
Nyström, Siv 075‑247 30 54 Forskning om missbruk och beroende, Addiction Severity Index (ASI).
Näslund Blixt, Mariana 075‑247 33 41 Regler, tandvård.
Näslund, Annika 075‑247 35 85 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Ohlman, Sven 075‑247 30 41 Avdelningen för kunskapsstyrning.
Olegård, Staffan 075‑247 38 38 Inrapportering till register.
Ollars, Birgitta 075‑247 38 29 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Orrskog, Sofia 075‑247 32 69 Nationella riktlinjer för strokesjukvård.
Palmqvist, Soili 075‑247 32 02 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Passmark, Henrik 075‑247 40 48 Registerservice, statistikstöd till kvalitetsregister
Paulsson-Lütz, Ingalill 075-247 31 15 Utvecklingsansvarig för statistik om ekonomiskt bistånd, dödsorsaker, missbruk och dödlighet. Nordisk statistik inom det nordiska samarbetet i Nomesko.
Persson Bränd Kristina 075‑247 30 96 Utredare
Petersson, Andreas 075‑247 37 19 Kvalitetsansvarig för registret för ekonomiskt bistånd, statistik om ekonomiskt bistånd.
Pettersson, Anneli 075‑247 33 78 Administratör.
Pettersson, Birgitta 075‑247 34 31 Klassificering av dödsorsaker.
Pettersson, David 075‑247 31 26 Utvecklingsansvarig för statistik om cancer, tandhälsa och insatser för barn och unga.
Presstjänsten 075-247 30 05 Presstjänsten
Prochazka, Michaela 075‑247 30 84 Övergripande ansvar för äldrefrågor
Puczynska, Natalie 075‑x247 30 00 Förvaltningsjuridik
Redving, Peter 075‑247 39 92 Statsbidrag psykisk hälsa och funktionshinder samt för organisationer på det sociala området.
Rehnman Wigstad, Charlotta 075‑247 38 01 Samordnare för området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS)
Ringbäck Weitoft, Gunilla 075‑247 36 69 Indikatorer i nationella riktlinjer
Rosner, Anna 075‑247 41 32 Tillsynsvägledning, smittförande avfall, miljöbalk, tatuering, piercing, fotvård, hälsoskydd
Rude, Maria 075‑247 34 46 Öppna jämförelser LSS
Ryan, Lukas 075‑247 34 50 Kvalitetsansvarig för registren: insatser i kommunal hälso- och sjukvård, SoL-insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning och insatser inom LSS.
Rydh, Hillevi 075‑247 34 53 Kvalitetsansvarig för registret över insatser för barn och unga, statistik om insatser för barn och unga.
Salmi, Peter 075‑247 38 87 Psykiatrisk epidemiologi
Sandwall, Johanna 075‑247 36 44 Enhetschef, enheten för krisberedskap.
Schwarz, Hans 075‑247 35 78 Kvalitetsansvarig för statistik om hälso- och sjukvårdspersonal.
Sengers, Maarten 075‑247 36 86 Samordnare för läkemedelsfrågor, kostnadsutveckling för läkemedel.
Serdén, Lisbeth 075‑247 30 78 Statistik om NordDRG (diagnosrelaterade grupper), vikter, konferenser.
Sigurdsson, Sabina 075‑247 31 38 Klassificering av dödsorsaker, inrapportering till register
Sigurdsson, Susannah 075‑247 30 82 Kamedo, kunskapscentra.
Sjöström, Elisabet 075‑247 35 67 Forum för dialog, personer med nedsatt beslutsförmåga, kunskapsstöd till personal i LSS-verksamheter
Skoglund, Carina 075‑247 30 67 Sakkunnig patientsäkerhet; lägesrapport på patientsäkerhetsområdet.
Soop, Michael 075‑247 33 28 Indikatorer och metoder för patientsäkerhetsarbete, internationellt patientsäkerhetsarbete.
Sorsa, Riitta 075‑247 34 91 Uppföljning och utvärdering av stöd till införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, delprojektledare
Sparr, Martin 075‑247 32 89 Enhetschef, enheten för systemanalys
Stenström, Nils 075‑247 41 39 Missbruk, prevention och behandling.
Strand, Eva 075‑247 31 67 Klassificering av dödsorsaker.
Stribolt, Wenche 075‑247 31 25 Organdonation och transplantation
Strååt, Christina 075‑247 30 55 Sjukdomsförebyggande metoder
Ström, Annika 075‑247 32 74 Informatör, kriskommunikation.
Ström, Helena 075‑247 42 36 Blod och vävnader, Organdonation och transplantation.
Ström, Ingrid 075‑247 31 30 Jämlik hälso- och sjukvård och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Strömbäck, Carl 075‑247 42 90 Terminologi
Stålhammar, Helena 075‑247 33 88 BBIC-ansvarig
Sundberg, Jessica 075‑247 37 34 Registerservice, utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål..
Svensson, Daniel 075‑247 35 11 Utvecklingsansvarig för statistik om barn och unga, läkemedel och missbruk.
Svensson, Jeanette 075‑247 38 23 Rättsliga rådets kansli.
Svärd, David 075‑247 38 34 Projektledare, nya digitala format
Söderberg, Staffan 075‑247 38 55 Indikatorer.
Söderdahl, Lars 075‑247 30 40 Enhetschef, enheten för klassifikationer och terminologi
Takman, Manja 075‑247 36 56 Högspecialiserad vård, rikssjukvårdsnämnden.
Tano, Björn 075-247 30 95 Kvalitetsansvarig för patientregistret
Thelaus, Ronny 075‑247 32 30 Enhetschef, serviceenheten.
Thorheim, Karin 075‑247 31 63 E-lärande, webbutbildningar.
Thurfjell, Barbro 075‑247 30 66 Medicinskt sakkunnig, barn- och ungdomspsykiatri
Tonnes, Katrin 075‑247 31 83 Informatör, nationella riktlinjer och nationella utvärderingar.
Törnblom, Marianne 075‑247 31 22 Handläggare, donationsregistret.
Törnell Sandberg, Stina 075‑247 32 73 Enhetschef, enheten för statsbidrag.
Uggla, Charlotte 075‑247 40 46 Barns och ungas psykiska ohälsa.
Wahlström, Erik 075‑247 38 48 kvalitetsregister, kvalitetsregisterservice
Wallin, Eva 075‑247 34 70 Enhetschef, enheten för välfärdsutveckling.
Wallis, Karin 075‑247 41 09 Strukturera och tillgängliggöra nationella riktlinjer i nya digitala format, projektledare
Van Paaschen, Hubertus 075‑247 34 61 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Werner, Susann 075‑247 32 72 Socialstyrelsens medverkan på mässor. Almedalen.
Wessman, Erik 075‑247 30 86 Äldres behov i centrum, utbildning.
Westin, Niklas 075‑247 30 00
Wigzell, Olivia 075‑247 30 00 Generaldirektör.
Viklund, Katarina 075‑247 31 97 webbutbildningar
Wilkens, Jens 075‑247 34 92 Tillgänglighet i vården
Winnersjö, Rocio 075‑247 34 23 Tillgänglighet i vården.
Wiström Bergstock, Carina 075‑247 49 63 Kunskapsstöd funktionshindersfrågor, LSS, ledningssystem
von Malortie, Sofia 075‑247 31 65 Beslutsstöd om läkemedelsbehandling av adhd, beslutsstöd om gränsvärden för graviditetsdiabetes
Wänskä, Tomas 075‑247 36 01 Registerservice, statistikbeställningar.
Wärnberg Gerdin, Elisabeth 075‑247 31 35 Enhetschef, enheten för utvärdering
Zernig, Marie 075‑247 33 90 Personuppgiftsombud
Zetterström, Göran 075‑247 38 89 Indikatorer och öppna jämförelser av cancersjukvård. Utvärdering av nationella riktlinjer inom cancersjukvården, Samordnare inom cancerområdet
Åberg, Anders 075‑247 32 81 Utredare, statistik
Åberg, Anna-Karin 075‑247 31 64 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Åhlin, Erik 075‑247 37 94 Nationella riktlinjer.
Åhsberg, Elizabeth 075‑247 40 37 Psykisk ohälsa, ambulanssjukvård
Ödman, Pär 075‑247 36 00 Tillförordnad chefsjurist.
Öman, Maria 075‑247 34 87 Abortstatistik
Öquist, Annika 075‑247 35 95 Enhetschef, enheten för vägledning 2.

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden