/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 2017-09-29 10:20

  I rapporten redovisas arbetet med 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

 • Utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården 2017-09-29 09:00

  Rapporten redovisar Socialstyrelsens uppdrag från regeringen att analysera de rättsliga förutsättningarna och de ekonomiska konsekvenserna, samt för- och nackdelar med att utvidga medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården.

 • Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016 2017-09-29 09:00

  Rapporten visar att antalet personer som får institutionsvård på grund av ett missbruk minskade något under 2016. Minskningen gäller den frivilliga institutionsvården som sjunkit med 6 procent. Antalet som vårdats med tvång är oförändrat jämfört med 2015. De vanligaste behandlingsformerna är dock olika typer av öppna insatser.

 • Statistics on adults with substance abuse and addiction 2016 2017-09-29 09:00

  The extent of institutional care decreased somewhat during 2016. The number of people treated in compulsory institutional care on November 1, 2016 was at the same level as the previous year, while the number in voluntary care was reduced by six per cent. The most common forms of treatment are various types of outpatient care.

 • Statistik om amning 2015 2017-09-28 09:00

  Amning under barnets första fyra månader har minskat i långsam takt mellan 2004 och 2014. De senaste fem åren har andelen barn som ammas vid sex månaders ålder legat på en jämn nivå. Andelen barn som fortsätter att ammas vid nio respektive tolv månaders ålder ser ut att ha ökat något under motsvarande period.

 • Statistics on Breastfeeding 2015 2017-09-28 09:00

  Since 2004, breastfeeding has decreased in Sweden, but since 2010 the rate of breastfeeding during the first six months has equalized. The regional differences are large. In 2015 the rate of breastfeeding at four months of age was the highest in the counties of Jämtland and Gotland and the lowest in Gävleborg och Skåne.

 • Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-27 09:00

  År 2016 skrevs 147 000 personer in på sjukhus till följd av en skadehändelse. Det motsvarar nästan 17 procent av samtliga som skrevs in på sjukhus 2016. Skadehändelserna omfattar drygt 98 000 personer som vårdats för olycksfall, drygt 38 000 för komplikationer i vården, 6 900 för självskada och 1 600 som vårdats för våld.

 • Målnivåer för diabetesvård – Uppföljning och översyn 2017-09-21 09:00

  Socialstyrelsen har genomfört den första uppföljningen och översynen av målnivåerna för diabetesvården. Den visar på positiva resultat för vissa av målnivåerna och trenderna tyder på en stadig förbättring. Men vissa landsting och regioner behöver lägga ytterligare kraft på att i ännu högre grad nå målnivåerna för en god och jämlik diabetesvård.

 • Alla kan falla – vykort 2017-09-20 15:00

  Vykortet ger tre tips på balansövningar som minskar risken för att ramla.

 • Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016 2017-09-20 09:00

  År 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under året. Det är framförallt barn över 15 år som får en insats. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

 • Statistics on social services for children and young people 2015 and 2016 2017-09-20 09:00

  In 2016, 30 500 children and young people received care during the year concerning 24-hours measures according to SoL (Social Services Act) or measures under LVU (Care of Young Persons (Special Provisions) Act). It is foremost children over the age of 15 who receives measures and the most commonly used placement is foster home.

 • Statistik om ekonomiskt bistånd 2016 2017-09-13 09:00

  Statistiken visar att drygt 220 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2016, vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Totalt betalade kommunerna ut 10,5 miljarder kronor under 2016, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år.

 • Statistics on Social Assistance 2016 2017-09-13 09:00

  Roughly 220,000 households received social assistance for at least one month in 2016. This corresponds to approximately one of twenty households in Sweden. The total expenditure in the municipalities in 2016 was SEK 10.5 billion.

 • Statistik om tandhälsa 2016 2017-09-12 09:00

  Statistiken visar att 77 procent av den vuxna befolkningen besökte tandvården under 3-årsperioden 2014–2016. Andelen är högre bland kvinnor än bland män, 81 procent mot 74. Personer i åldern 70–79 år besöker tandvården i störst utsträckning.

 • Regional comparisons 2016 - Six questions about Swedish healthcare 2017-09-11 09:16

  The report provides an overview of healthcare results based on indicator-based comparisons longitudinally, between counties, education groups and internationally. In contrast to previous regional comparisons of healthcare, background factors are also described.

 • Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-11 09:00

  Statistiken visar bland annat att antalet slutenvårdstillfällen minskade med cirka 50 000 vårdtillfällen under 2016. Cirka 1 494 000 slutenvårdstillfällen rapporterades med en huvuddiagnos till patientregistret, fördelat på cirka 880 000 patienter.

 • Statistics on inpatient diseases in Sweden 2016 2017-09-11 09:00

  The number of inpatient cases decreased by approximately 50,000 care cases in 2016. In 2016, approximately 1,494,000 inpatient cases were reported to the patient register with a main diagnosis, distributed among approximately 880,000 patients.

 • Akut omhändertagande vid kemikalieolyckor 2017-09-11 07:53

  Vilka är symtomen? Vilka första hjälpen-åtgärder är aktuella? Dessa och hundratals andra frågor om akut prehospitalt omhändertagande besvaras i Myndigheten för samhällsskydds databas RIB, som bland annat används av räddningstjänst och ambulans. Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd har varit med om att ta fram informationen.

 • Statistics on Causes of Death 2016 2017-09-06 09:00

  In 2016, approximately 91,000 people died in Sweden. Cardiovascular diseases and neoplasms are the most common causes of death. The number of people who were killed due to assault decreased in comparison to 2015. Among young men, these deaths are still at a relatively high level.

 • Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 2017-09-06 09:00

  Statistiken visar bland annat att knappt 910 personer dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under 2016. Detta är en minskning jämfört med både år 2015 och 2014. Dessa dödsfall är betydligt vanligare bland män än kvinnor.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer