/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården - Ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till lärande 2018-06-15 14:40

  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om hur patienter och närstående ska kunna anmäla klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården på ett enkelt och säkert sätt samt hur systemet kan möjliggöra lärande utifrån aggregerad data. Denna rapport utgör en redovisning av uppdraget.

 • Informationsspecifikation för metadata, version 2.1 – Gemensamma metadata-attribut för kunskapsstöd inom socialtjänst och hälso- och sjukvård 2018-06-15 09:00

  Detta dokument beskriver en uppsättning metadata för kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dokumentet vänder sig till de som arbetar med tillgängliggörande och märkning av kunskapsstöd.

 • Digitalisering av Socialstyrelsens produkter och tjänster 2018 2018-06-15 09:00

  Delrapporten redovisar statusen för ett antal digitaliseringsuppdrag kopplade till försäkringsmedicinskt beslutsstöd, kodverksserver för terminologier, digital intygshantering med flera. Socialstyrelsen har fått uppdragen i samband med en överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering mellan staten och SKL.

 • End of life palliative care - Adherence to National Guidelines 2018-06-15 09:00

  The National Board of Health and Welfare has adopted a national approach in evaluating the provision of palliative care at the end of life. The assessment highlights that some of the recommendations in the knowledge support base yield positive results and the trends indicate a steady improvement.

 • Digitala vårdtjänster riktade till patienter 2018-06-15 08:55

  Rapport som vänder sig till regeringen och innefattar en kartläggning av omfattningen och inriktningen på de digitala vårdtjänster som riktas till patienter samt förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp. Detta är en delrapport och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2018.

 • Öppna jämförelser 2018 – Krisberedskap inom socialtjänsten 2018-06-14 09:00

  Resultaten av årets öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård visar att andelen kommuner som har en beredskapsplan för exempelvis höga temperaturer och evakuering har ökat.

 • Öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS 2018-06-14 09:00

  2018 års resultat visar att arbetet med systematisk uppföljning kan utvecklas. Det är idag få kommuner som använder systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten inom LSS. Omkring hälften av kommunerna har en rutin för att informera den enskilde om möjlighet till samordnad individuell plan (SIP), vilket är en ökning sedan förra året.

 • Öppna jämförelser 2018 – Social barn- och ungdomsvård 2018-06-14 09:00

  Mindre än hälften av kommunerna uppger att de lämnar information till placerade barn om barnets rättigheter. 2018 års öppna jämförelser visar att information till placerade barn om barnets rättigheter behöver stärkas.

 • Öppna jämförelser 2018 – Missbruks- och beroendevård 2018-06-14 09:00

  Över 90 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats för personer med missbruks- eller beroendeproblem. Få kommuner använder systematisk uppföljning som underlag för verksamhetsutveckling.

 • Öppna jämförelser 2018 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2018-06-14 09:00

  Många personer saknar ett eget hem och har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Årets resultat av öppna jämförelser visar att mindre än var femte kommun har en övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

 • Öppna jämförelser 2018 - Ekonomiskt bistånd 2018-06-14 09:00

  Personer som uppbär ekonomiskt bistånd har ofta andra behov utöver hjälp med försörjning. Ett kvalitativt arbete är därför att utreda eventuella problem som inte enbart är av ekonomisk karaktär. Årets resultat av öppna jämförelser visar att det sker en positiv utveckling men att barnperspektivet behöver stärkas.

 • Öppna jämförelser 2018 – Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018-06-14 09:00

  Hälften av landets kommuner och stadsdelar saknar aktuella rutiner för intern samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten, men andelen med aktuella rutiner för hur handläggare ska agera vid indikation på risk- och missbruk av alkohol och beroendeframkallande medel och våld i nära relation har ökat något jämfört med 2017.

 • Öppna jämförelser 2018 – Våld i nära relationer 2018-06-14 09:00

  Fler kommuner har en aktuell skriftlig rutin för att inte röja skyddade personuppgifter, vilket är en ökning med 10 procentenheter. Däremot har få kommuner en rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. En positiv trend är att majoriteten av kommuner genomfört fortbildning för handläggare.

 • Öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri 2018-06-14 09:00

  2018 års resultat visar att den uppsökande verksamheten i kommunerna har minskat. Lite mer än var tionde kommun använder IBIC vid utredning och något färre använder IBIC vid uppföljning.

 • Cancer i siffror 2018 – Populärvetenskapliga fakta om cancer 2018-06-14 06:30

  I denna skrift kan läsaren ta del av aktuell statistik och fakta om cancer i populärvetenskaplig form. Skriften innehåller också förklaringar till hur statistik, tabeller och diagram ska läsas och tolkas. Denna upplaga är den sjunde i ordningen och liksom tidigare ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Cancerfonden.

 • Kompetens för arbete på HVB för barn och unga 2018-06-13 09:00

  Socialstyrelsen har sett över tillgången till utbildning för personal på HVB för barn och unga. Det finns flera utbildningar som kan vara lämpliga, men det behövs fortsatt utveckling inom området. Till stöd för utvecklingen har Socialstyrelsen tagit fram kompetensmål för den grundläggande kompetens som behövs för arbete på HVB för barn och unga.

 • Vissa bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) av betydelse för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten – Meddelandeblad 2018-06-12 09:00

  I detta meddelandeblad beskrivs ett antal nya bestämmelser i den nya förvaltningslagen (2017:900) som har betydelse för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

 • Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning 2018-06-12 09:00

  Utbildningspaket om bemötande är ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning. Materialet finns i tre varianter, ett visa på storskärm (finns under ladda ner-knappen), ett med färdigt talmanus och ett med plats för anteckningar.

 • Homelessness in Sweden 2017 2018-06-11 09:00

  The national mapping of homelessness has been commissioned by the Government. Information has been obtained from municipalities, correctional authorities, healthcare providers, churches, NGO's, etc. The findings are based on data about more than 33 000 individuals in one of four situations associated with homelessness.

 • Kvinnor med sköldkörtelproblematik 2017 2018-06-11 09:00

  Inom ramen för ett regeringsuppdrag på området kvinnors hälsa, har Socialstyrelsen belyst behandlingen av underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos). Resultaten visar en ökad förskrivning av läkemedel mot hypotyreos med 32 procent under den studerade perioden.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer