/
/
/

SNAM steg 1 – grundkurs i flygmedicin för Svenska Nationella Ambulansflyget

SNAM steg 1 är en grundutbildning för läkare och sjuksköterskor i planering och genomförande av flygtransporter av svårt skadade eller sjuka patienter med både helikopter, mindre ambulansflygplan samt Svenska Nationella Ambulansflyget.

Målgrupp

  • Läkare med specialistutbildning i anestesi och intensivvård med inriktning mot vuxen- eller barnintensivvård, läkare med specialistutbildning i kirurgi, ortopedi eller brännskadevård med speciell inriktning mot traumatologi, alla med minst två års erfarenhet inom specialiteten.
  • Sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi och/eller intensivvård med minst fem års erfarenhet inom specialiteten.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ange referenser. Du ska vara anställd inom svenskt landsting eller region och arbeta minst 25 % kliniskt inom din specialitet.

Antal deltagarplatser: 20

Anmäl dig till din beredskapssamordnare

Du anmäler dig genom att skicka in anmälningsblanketten till beredskapssamordnaren i ditt hemlandsting.

Du hittar de olika beredskapssamordnarna på sidan Kontaktuppgifter till landstingens beredskapssamordnare och tjänsteman i beredskap (TiB)

Datum och tid

21 maj - 25 maj 2018

Plats

Umeå

Arrangörer

Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Västerbottens läns landsting.

Avgift

Kursen är avgiftsfri. Socialstyrelsen betalar kost och logi. Ersättning för resor och förlorad arbetsinkomst utgår ej, utan förväntas hanteras av huvudmannen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 3 april 2018.

Information

Utbildningen ska leda till att läkare och sjuksköterskor utbildas för att kunna bemanna det Svenska nationella Ambulansflyget (SNAM). SNAM ska med kort varsel kunna medicinskt evakuera svenska medborgare, eller EU-medborgare som insjuknat eller skadats vid stora olyckor eller katastrofer.

 

Innehåll

Flygfysiologi, säkerhetsutbildning, Crew Resource Management, vård under flygning i helikopter och flygplan. Lastning och lossning av patienter på flygplats och i terräng. Kommunikationsövningar.

Upplägg

Kursen genomförs med föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar i såväl helikopter som i ambulansflygplan.

Utbildningen sker i två steg varav denna kurs utgör steg 1.

Examinationsform

Skriftlig examination.
Obligatorisk närvaro under hela kursen.
För godkänd kurs krävs ett aktivt deltagande samt redovisning av genomfört grupparbete.

Övergripande målsättning

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha förvärvat kunskaper så att de kan ansvara för planering och genomförande av flygtransporter av svårt skadade eller sjuka patienter med både helikopter, mindre ambulansflygplan samt SNAM-flygplan.

Deltagarna ska få en bred förståelse för de speciella svårigheter och möjligheter som flygtransporter av svårt skadade eller sjuka medför. De ska även ges en bred inblick i flygmedicinska frågor speciellt med avseende på de speciella fysiologiska omställningar som sker vid vård i lägre omgivningstryck, vid buller och vibrationer samt vid snabba accelerationer och decelerationer.

Specifik målsättning

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha förvärvat kunskaper så att de kan tillämpa sina kunskaper vid direkta patienttransportsituationer.

Därför ska deltagarna ska lära sig:

  • grunderna i flygfysiologi,
  • grunderna för planering av flygambulansuppdrag,
  • grunderna för CRM (Crew Resource Management),
  • grunderna för säkert uppträdande vid flygfarkoster och
  • grundorganisationen för SNAM

samt

  • öva vård under flygning i helikopter, ambulansflygplan och 
  • öva kommunikation mellan flygplan och mottagande sjukhus.

Bakgrund

MSB i samarbete med Socialstyrelsen och SAS har ansvar för det Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) vars syfte är att, enligt SFS 2015:312 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands, med kort varsel kunna medicinskt evakuera svenska medborgare, eller EU-medborgare som insjuknat eller skadats vid stora olyckor eller katastrofer. SNAM utgörs av Boeing 737-800 flygplan, som utrustas med sex intensivvårdsbårar, sex ambulansbårar samt stolar för upp till 22 sittande. Läkare och sjuksköterskor utbildas nu för att bemanna SNAM. Utbildningen sker i två steg varav denna kurs utgör steg 1.

Kontakt

Per-Åke Nilsson
075-247 31 45

Kursansvarig
Helge Brändström
Överläkare
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Tel: 090-785 38 58, 0703-19 07 95

Mer hos oss

Krisberedskap