Nyheter 2016

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under 2016.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Viktigt följa upp minnesstörningar efter ECT 2016-05-27 09:00

  Patienter upplever ibland långvariga minnesstörningar i samband med ECT. Forskningen har dock inget svar på om det är en effekt av den svåra depressionen i sig eller behandlingen. Socialstyrelsen understryker därför vikten av information, regelbunden uppföljning samt ökat stöd till patienter med dessa problem.

 • Allt fler med missbruk tvångsvårdas 2016-05-26 09:00

  Antalet personer med missbruk och beroende som tvångsvårdas fortsätter att öka. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar på en ökning på 11 procent och sedan 2005 har siffran stigit med 51 procent.

 • Socialstyrelsen deltar på WHO:s världshälsoförsamling 2016-05-23 10:36

  Den 23-28 maj hålls WHO:s årliga världshälsoförsamling. På församlingen kommer flera viktiga frågor att avhandlas, bland annat hur WHO ska arbeta med framtida pandemiutbrott och andra hälsokriser. Socialstyrelsens generaldirektör deltar på församlingen och WHO:s styrelsemöte.

 • Få kommuner ger unga stöd mot extremism 2016-05-20 08:00

  Var tionde kommun i landet har kommit i kontakt med våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna. Vanligast är religiös extremism, visar Socialstyrelsens undersökning. Trots det är stödinsatser från kommunernas socialtjänster ovanliga.

 • Så kan socialtjänsten motverka extremism 2016-05-20 08:00

  Debattartikel av Ann Jönsson, utredare och Beatrice Hopstadius, enhetschef. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats 20 maj 2016.

 • Viss avancerad barnkirurgi blir rikssjukvård 2016-05-18 14:00

  Inom den avancerade barn- och ungdomskirurgin finns patientgrupper som vinner på att behandlingen definieras som rikssjukvård och centraliseras till en eller två kliniker i landet.

 • Familjerådgivningen fortsätter att öka i kommunerna 2016-05-18 09:00

  Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. Ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015. – Nästan hälften av ärendena handlar om att lösa problem och kunna fortsätta att leva tillsammans, säger statistikern Jesper Hörnblad.

 • Tonårsaborterna minskar 2016-05-17 09:00

  Under de senaste tio åren har tonårsaborterna minskat stadigt. Sen 2006 har aborter bland flickor i åldern 15–19 minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Knä mer lovande än tänder 2016-05-12 11:00

  Debattreplik av Carl-Erik Flodmark, docent i pediatrik, medicinskt sakkunnig, Andreas Cederlund, odont dr, sakkunnig i tandvård, Marcus Gry, teknisk doktor; enhetschef, epidemiologi och metodstöd och Lars-Torsten Larsson, docent, avdelningschef; samtliga Socialstyrelsen. Publicerad på Läkartidningens webbplats 12 maj 2016.

 • 390 000 fick insatser från den kommunala hälso- och sjukvården 2016-05-12 09:00

  Förra året fick drygt 390 000 personer insatser från den kommunala hälso- och sjukvården. Det visar Socialstyrelsens statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser för 2015.

 • Socialstyrelsen: Viktigt att det inte blir uniform 2016-05-10 12:00

  Debattreplik av Bitte Fritzson, enhetschef, och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats 10 maj 2016.

 • Det stora antalet asylsökande har påverkat vård och tandvård 2016-05-04 09:00

  Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård och psykiatri. "Överlag har landstingen klarat att bemöta situationen genom olika åtgärder, men de regionala skillnaderna är stora" säger utredaren Viktoria Svensson. Ett utbrett problem är språksvårigheter och tolkbrist.

 • Allt fler utbildar sig till fysioterapeuter 2016-05-02 09:00

  Yrkesgruppen fysioterapeuter, som tidigare kallades sjukgymnaster, har ökat stadigt sedan mitten av 1990-talet. Det visar statistik från Socialstyrelsen över antalet utfärdade legitimationer.

 • Gravida bör få information om fosterrörelser 2016-04-29 14:00

  Mödravården bör rutinmässigt informera gravida om fosterrörelser. Om kvinnan upplever färre och svagare rörelser i slutet av graviditeten bör hon uppmanas att ta kontakt med vården. Socialstyrelsen ger även råd om riskbedömning och i vissa fall undersökningar.

 • Socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015 2016-04-28 09:00

  Hemtjänst och boendestöd var under 2015 de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015.

 • Socialstyrelsen tecknar avtal om kunskapsprov 2016-04-26 10:00

  Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU och EES. Från och med oktober 2016 ska läkarnas teoretiska och praktiska kunskaper kunna bedömas med kunskapsproven.

 • Socialtjänstinsatser till äldre 2015 2016-04-21 09:00

  Plats i särskilt boende, hemtjänst i bostaden samt trygghetslarm är fortsatt de vanligaste insatserna för äldre personer. Det visar Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre för 2015.

 • Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder 2016-04-20 11:45

  Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd.

 • Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården 2016-04-14 10:00

  De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.

 • Användningen av magsyremedicin ökar 2016-04-12 09:00

  Allt fler hämtar ut magsyremedel, och varje person hämtar ut betydlig större mängder än tidigare.