/
/

Nyheter januari 2015

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under januari 2015.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stöd till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning 2015-01-30 10:30

  Den som fått beslut att få en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras. Det är viktigt att det finns goda relationer mellan den som ger och den som får stöd.

 • Föräldrastöd minskar beteendeproblem hos barn 2015-01-30 10:00

  Föräldrastödprogram kan effektivt minska barn och ungdomars beteendeproblem, visar en ny studie. Föräldrarna som deltog blev mindre stressade, fick färre aggressiva utbrott och ett mindre bestraffande beteende. Bland barnen minskade beteendeproblemen hos 92 procent.

 • Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa 2015-01-30 10:00

  Under 2015 kommer fem myndigheter att utveckla och samordna stöd om depression, självmordsprevention för barn och unga, adhd samt metoder för att förebygga missbruk. Materialen riktar sig bland annat till hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och politiker.

 • Nu går det att beställa den nya handboken om handläggning och dokumentation 2015-01-30 09:45

  Nu finns den nya handboken Handläggning och dokumentation i socialtjänsten för nedladdning och beställning på vår webbplats. Handboken ger stöd för handläggning av alla nämndens ärenden och verksamheter enligt lagarna SoL, LVU, LVM och LSS.

 • För få KOL-patienter får hjälp att sluta röka 2015-01-28 10:00

  Astma och KOL är folksjukdomar som orsakar andningsproblem och genererar höga kostnader för samhället. Att sluta röka är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska sjukligheten. Men möjligheten att få hjälp till rökstopp skiljer mellan de olika landstingen, visar Socialstyrelsens utvärdering.

 • Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård 2015-01-26 10:00

  Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Därför publicerar Socialstyrelsen utbildningsmaterialet "Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor".

 • Patienter nöjda med samtal om ohälsosamma levnadsvanor 2015-01-23 10:00

  Ohälsosamma levnadsvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Men en ny undersökning visar att de flesta patienter är positiva till att samtala med vården om sina vanor och få hjälp att förändra dem. Nio av tio som fått råd kring tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor är nöjda.

 • Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas 2015-01-23 09:00

  Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet som i andra. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel. Det visar öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2014.

 • Föreskrifterna om bemanning för personer med demenssjukdom utgår den 27 januari 2015 2015-01-21 16:00

  Den 27 januari 2015 fattar Socialstyrelsen beslut om att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Det är även Socialstyrelsens bedömning att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.

 • Ökad kunskap om antalet könsstympade 2015-01-15 13:00

  Socialstyrelsen har utifrån FN:s uppskattningar av förekomsten av könsstympning i olika länder i världen gjort beräkningar som visar att tiotusentals flickor och kvinnor nu bosatta i landet kan ha utsatts för någon form av könsstympning.

 • Underdiagnostisering av ärftlig hjärtsjukdom 2015-01-15 10:00

  Det finns idag en underdiagnostik av ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar. Många av dessa patienter är unga och i övrigt friska, men löper en högre risk för plötslig död. Socialstyrelsen rekommenderar därför vården att göra släktutredningar med kliniska eller genetiska test.

 • I dag publiceras nya nationella riktlinjer som gör skillnad för hjärtsjukvården 2015-01-15 10:00

  Nästan 40 procent av dem som avlider i Sverige har hjärt-kärlsjukdom som dödsorsak. – Socialstyrelsen har nu reviderat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och lagt fokus på frågeställningar där behovet av vägledning är som störst, säger Sofia Orrskog, projektledare för riktlinjearbetet.

 • Nya läkemedel och warfarin likställda 2015-01-15 10:00

  Debattreplik av Sofia Orrskog och Karin Palm med flera i Svenska Dagbladet den 15 januari 2015.

 • Anmälan till Hack for Sweden öppnar 22 januari 2015-01-15 08:30

  Hack for Sweden är en programmeringstävling som arrangeras av Socialstyrelsen och 15 andra myndigheter den 14-15 mars. Med hjälp av myndigheters öppna data hoppas man inspirera till skapandet av nya produkter och tjänster. Den 22 januari öppnar anmälan.

 • Se våra filmer om socialtjänstens arbete med barn och unga 2015-01-14 10:30

  Idag publicerar vi en serie filmer för arbetsgrupper som arbetar med barn och unga i socialtjänsten. Fem filmer följer handläggningen av ett ärende (SoL). Samtidigt publicerar vi också en film som kan användas för att informera anmälningsskyldiga om socialtjänstens arbete.

 • Höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer 2015-01-13 10:00

  I Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer höjs den övre åldersgränsen för provtagning från 60 till 64 år. Den största förändringen är dock att vården även bör screena för HPV, humant papillomvirus, som är den främsta orsaken till att kvinnor drabbas av cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer.

 • Socialstyrelsen rekommenderar ny screeningmetod för kvinnor över 30 år 2015-01-13 10:00

  I dag publiceras en remissversion av Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer.