/
/

Nyheter september 2014

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under september 2014.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Snabbare digitalisering av trygghetslarmen krävs 2014-09-30 09:00

  Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel när den kopplas till digitala nät – uppemot vart femte larm når aldrig fram. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen publicerar i dag.

 • Fortsatt högt förtroende för de nationella vaccinationsprogrammen – nya vaccinationer kommer att utredas 2014-09-30 09:00

  I den årliga lägesrapporten om nationella vaccinationsprogrammen konstaterar Socialstyrelsen att allmänhetens förtroende fortfarande är högt. Rapporten innehåller också en prioritering av i vilken ordning programmet ska utvecklas med utredningar av nya strategier för bland annat kikhosta och nya vaccinationer som rotavirus och vattkoppor.

 • Dödsfallsutredningar bör utvecklas 2014-09-29 13:00

  När barn dör till följd av brott och vuxna utsätts för dödligt våld av närstående genomför Socialstyrelsen dödsfallsutredningar. Dessa har utvärderats av Statskontoret som anser att rapporterna varit av generell karaktär och inte lett till konkreta resultat.

 • Uppdaterade rekommendationer om ebola 2014-09-26 17:40

  Socialstyrelsen uppdaterar nu rekommendationerna om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras av den svenska hälso- och sjukvården.

 • Förberett för evakuering om svensk insjuknar i ebola 2014-09-26 17:30

  Det finns nu en beredskap för att kunna genomföra en medicinsk evakuering om en svensk skulle insjukna i ebola i den drabbade regionen i Västafrika. Patienten transporteras i en specialutrustad högisoleringsambulans, som flygs ner till området i ett av Försvarsmaktens Herculesplan.

 • Utnämnda ledamöter i det nationella screeningrådet 2014-09-26 15:30

  I Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer om screeningprogram finns ett nationellt screeningråd. Nu har nya ledamöter utnämnts inför kommande treåriga mandatperiod.

 • Amningen fortsätter att minska 2014-09-24 10:00

  Den nedåtgående trenden för amning fortsätter. Bland barn födda år 2012 var det knappt tre procent färre som ammades vid en veckas ålder jämfört med året innan. Minskningen syns även när barnen är två, fyra och sex månader gamla. Stora regionala variationer noteras också, både när det gäller amning och föräldrars rökvanor.

 • Skärpta krav på att förebygga undernäring 2014-09-24 09:00

  Rätt mat och näring är avgörande för patientsäkerheten, särskilt för äldre. Nu skärper Socialstyrelsen vårdens och omsorgens ansvar för att förebygga och behandla undernäring.

 • Vården av extremt tidigt födda bör förbättras 2014-09-22 09:45

  Varje år föds över 300 barn extremt för tidigt, före 28 fullgångna graviditetsveckor. De får ofta andningsproblem, lungsjukdom och hjärnblödningar. – Vården direkt efter födseln är avgörande för överlevnad och risk för komplikationer. Idag finns det skillnader, säger Socialstyrelsens vetenskapliga råd professor Lena Hellström Westas.

 • De regionala seminarierna för nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård fortsätter 2014-09-18 13:00

  Före sommaren genomfördes tio regionala seminarier för att diskutera den preliminära versionen av riktlinjerna med mottagarna ute i landet. I höst ska ytterligare fem regionala seminarier om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genomföras.

 • Nu kommer en vägledning för användning av hundar i vård och omsorg 2014-09-16 08:25

  Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro, framförallt inom äldreomsorgen. Idag publiceras en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr då hundar används inom vård och omsorg.

 • Kvalitetsindikatorer är inte framtagna för ekonomisk styrning 2014-09-10

  Debattreplik av Petra Otterblad Olausson, avdelningschef Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 10 september 2014.

 • Tvådosschema för HPV-vaccin planeras från årsskiftet 2014-09-08 13:58

  Socialstyrelsen kommer inom kort skicka ut en remiss om en föreskriftsändring som innebär att HPV-vaccin i vaccinationsprogrammet för barn ska ges med två doser istället för dagens tre. Ändringen beräknas träda i kraft från årsskiftet 2014/15.

 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård diskuteras på nationellt seminarium 2014-09-08 10:15

  Den 18 juni i år publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av Nationella riktlinjer för diabetesvård. Som ett fortsatt led i arbetet arrangerar Socialstyrelsen den 9 september ett nationellt seminarium om riktlinjerna.

 • Ny broschyr inför prostatatest 2014-09-08 09:00

  För att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede kan män göra ett prostatatest (PSA-prov). Socialstyrelsen har nu uppdaterat broschyren Om PSA-prov som syftar till att män ska kunna ta ställning till om de vill genomföra testet eller inte. PSA-prov har nämligen både fördelar och nackdelar som män bör känna till.

 • Ebola kräver ökad vaksamhet i vården 2014-09-05 12:00

  Antalet personer som insjuknar i ebola i Västafrika stiger snabbt. Utbrottet förväntas bli långvarigt och kräver stora internationella resurser. Risken för att smittan sprids i Sverige är mycket låg, men det krävs god beredskap och en ökad vaksamhet i den svenska sjukvården.

 • Nu finns informationsmaterial på fler språk om hur man kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd 2014-09-05 10:05

  Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna föräldrar. Socialstyrelsen publicerade i våras ett informationsmaterial som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i rådgivande samtal med föräldrar. Nu kommer informationsmaterialet till föräldrar ut på flera olika språk.

 • Arbetslöshet är vanligaste orsaken till behov av ekonomiskt bistånd 2014-09-05 09:00

  Vanligaste försörjningshindret 2013 var relaterat till arbetslöshet, 48 procent av alla vuxna som fick ekonomiskt bistånd hade denna registrering. Arbetshinder, sociala skäl, var näst vanligast följt av sjukskriven med läkarintyg.

 • Måttlig ökning av sysselsatta i vårdyrken 2014-09-03 09:00

  Mellan 2011 och 2012 har antalet legitimerade sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökat med cirka 1,6 procent. En måttlig ökning syns även för yrken där det finns rekryteringssvårigheter.

 • Socialstyrelsen ska utveckla och förbättra BBIC 2014-09-03 08:20

  Under hösten 2014 ska Barns behov i centrum (BBIC) vidareutvecklas. Utvecklingen kommer att påverka innehåll och utformning av Socialstyrelsens utbildning i BBIC.