/
/

Nyheter november 2014

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under november 2014.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Rekommendationerna om ebola uppdaterade på nytt 2014-11-28 10:00

  Socialstyrelsen har nu åter uppdaterat sina rekommendationer om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras av den svenska hälso- och sjukvården.

 • Äldreguiden – nu även med de äldres egna omdömen 2014-11-28 09:00

  Nu ingår resultaten om vad de äldre tycker om sitt äldreboende och sin hemtjänst i jämförelseverktyget Äldreguiden.

 • Tidig diagnos av astma och KOL minskar lidande 2014-11-26 09:00

  Astma och KOL är luftvägssjukdomar som orsakar stort lidande och drabbar över en miljon svenskar. Med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer ska patienterna få tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och fler återbesök. "På så sätt kan sjukligheten minskas och vården på sikt spara pengar", säger projektledaren Elisabeth Eidem.

 • Nu byter Socialstyrelsen namn på den preliminära versionen av de nationella riktlinjerna 2014-11-26 08:30

  Alla nationella riktlinjer har hittills publicerats i en preliminär version. Det kommer Socialstyrelsen att fortsätta med men byter namnet preliminär version till remissversion. Precis som tidigare är remissversionen en gällande rekommendation från dagen då den publiceras.

 • Dags för kompetenscentrum inom tandvårdsområdet att söka statsbidrag 2014-11-24 14:30

  Statsbidraget ska bidra till att höja kvaliteten inom tandvården. Det kan sökas av kompetenscentrum på tandvårdsområdet för uppgifter som att samla in, dokumentera och sprida kunskap.

 • Många har övat med skyddsutrustning för ebola 2014-11-20 15:00

  Drygt 2400 personer i olika delar av hälso- och sjukvården har hittills övat praktiskt med personlig skyddsutrustning. Dessutom finns omkring 300 vårdplatser i landet där man initialt kan isolera personer som kan vara smittade av ebola.

 • Nu uppdateras Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2014-11-19 11:30

  De första nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerades år 2010. Nu är arbetet igång för att uppdatera riktlinjerna. Ny kunskap inom området har tillkommit sedan 2010 och Socialstyrelsens metodik för att ta fram nationella riktlinjer har utvecklats.

 • Äldre får färre olämpliga läkemedel 2014-11-13 09:00

  Ansträngningarna för att minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har gett tydliga resultat. Sedan 2005 går det att se en minskning av användningen med 41 procent i gruppen över 75 år.

 • Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden 2014-11-11 10:30

  Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag.

 • Lågutbildade drabbas i högre grad av hjärtinfarkt 2014-11-06 09:00

  Idag publicerar Socialstyrelsen ny statistik om hjärtinfarkter. Siffrorna visar på stora skillnader mellan hög- och lågutbildade. Förutom utbildning ser man också tydliga skillnader när man tittar på kön och ålder.

 • Utbildning för nya ASI-utbildare 2014-11-05 14:30

  Den 23 och 24 september och den 28 oktober genomförde Socialstyrelsen en tredagars utbildning för nya, regionala ASI-utbildare som arbetar i offentlig regi.

 • Frågor om riskbruk av alkohol jämförs med AUDIT och AUDIT-C 2014-11-05 13:04

  Nu kommer resultaten av en studie om frågor som syftar till att underlätta för vårdpersonal att uppmärksamma riskbruk av alkohol. Studien har initierats av Socialstyrelsen i projektet Stöd till införande av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

 • Nu lanseras Socialstyrelsens webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre 2014-11-03 16:15

  I dag publicerar Socialstyrelsen en ny webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningen riktar sig främst till AT-läkare.

 • Hög förbrukning av psykofarmaka bland placerade barn 2014-11-03 10:15

  Användningen av psykofarmaka är mycket hög bland placerade barn och unga. För antipsykotiska läkemedel är siffran upp till 30 gånger högre än bland jämnåriga i befolkningen. Ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under en lång tid, trots att kunskapen om långtidseffekterna är dålig.