/
/

Nyheter maj 2014

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen. Det finns även specifika nyheter under varje ämnessida på webbplatsen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Krångligt och ojämlikt avgiftssystem för äldres vård och omsorg 2014-05-28 09:00

  Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är svåra att överblicka och förstå. Det finns också stora avgiftsskillnader mellan kommunerna. Priset på matlådor och måltider på särskilda boenden kan skilja flera tusenlappar.

 • Ny kompetenshöjande utbildning för LSS-handläggare startar i höst 2014-05-27 12:50

  Socialstyrelsen har tagit fram en högskoleutbildning på 7,5 högskolepoäng för handläggare i LSS. Utbildningen ges delvis på distans och läses på kvartsfart under 20 veckor. Utbildningen ges vid tre lärosäten i Sverige och startar hösten 2014. Den sista utbildningsomgången ges 2016.

 • Nu finns filmer om riktlinjerna för missbruks- och beroendevård 2014-05-23 10:30

  Socialstyrelsen har tagit fram sex korta filmer om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Filmerna ger en bakgrund till riktlinjearbetet och sammanfattar de viktigaste rekommendationerna.

 • Fler missbrukare vårdas med tvång 2014-05-23 09:00

  Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

 • Filmer om läkemedelsbehandling vid schizofreni 2014-05-21 14:30

  Projektet Bättre psykosvård har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram tre filmer om Socialstyrelsens riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni. En av filmerna tar kort och enkelt upp samtliga rekommendationer i riktlinjerna.

 • Kommunerna följer upp få beslut 2014-05-21 09:00

  Drygt 25 000 personer bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Alla insatser grundar sig på beslut som kommunen fattar, men flertalet av kommunerna brister i sin egen uppföljning.

 • WHO deklarerar polio som internationellt hot mot folkhälsan 2014-05-09 14:34

  Både antalet fall av polio och antalet poliodrabbade länder har ökat det senaste året. På grund av ökad internationell spridning av poliovirus har WHO nu deklarerat poliosituationen som ett internationellt hot mot människors hälsa enligt det internationella hälsoreglementet (IHR).

 • Fler fader- och föräldraskapsutredningar 2013 2014-05-09 09:30

  Av de barn som föddes 2013 var 65 procent aktuella för en faderskapsutredning. Andelen har varit konstant de senaste fem åren men sett över en 30-årsperiod har antalet utredningar, som andel av antalet födda, stigit något.

 • Ny vägledning om hur plötslig spädbarnsdöd kan undvikas 2014-05-08 09:00

  Socialstyrelsen publicerar nu en vägledning med rekommendationer för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården om plötslig spädbarnsdöd. Vägledningen ska vara ett stöd för personalen i det rådgivande samtalet med blivande och nyblivna föräldrar.

 • Handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund framtagen 2014-05-06 15:32

  WHO (Världshälsoorganisationen) har inlett ett världsomfattande arbete med att utrota sjukdomarna mässling och röda hund. Socialstyrelsen publicerar nu en nationell handlingsplan för att hindra spridningen av mässling och röda hund inom landet som en del i det globala arbetet.