/
/

Nyheter juni 2014

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under juni 2014.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Standardiserad metod i arbetet mot våld i nära relationer ger bättre beslutsunderlag 2014-06-30 11:00

  Nu publicerar Socialstyrelsen FREDA - bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Socialtjänsten får med FREDA möjligheter att utveckla arbetet med våldsutsatta.

 • Dags för anhörigorganisationer att söka statsbidrag 2014-06-27 14:00

  Statsbidraget ska stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Det kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som bedrivit anhörigverksamhet under minst två år.

 • Dags att söka statsbidrag för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014-06-27 13:45

  Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det kan sökas av vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till målgruppen.

 • Fler tar ställning för organdonation 2014-06-25 10:00

  Allt fler personer ställer sig positiva till organdonation. Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre.

 • Nu är de nya bestämmelserna för läkarnas specialiseringstjänstgöring ute på remiss 2014-06-24 11:00

  Socialstyrelsen har reviderat föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST. Mellan 18 juni och 30 september är förslaget ute på remiss.

 • Cirka en fjärdedel av alla ensamstående mammor får ekonomiskt bistånd 2014-06-18 13:00

  År 2013 fick 22 procent av alla ensamstående mammor ekonomiskt bistånd, vilket är klart mer än andra hushållstyper. Sett till antal är det vanligaste biståndshushållet dock en man utan barn. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Hjälp mot tandlossning och fotsår centralt vid diabetes 2014-06-18 09:00

  Vikten av tandvård lyfts fram när riktlinjerna för diabetes uppdateras. I vissa fall har detta lika god effekt på blodsockret som läkemedel. Socialstyrelsen ger även råd som kan minska antalet amputationer samt hur de mest sjuka äldre bäst behandlas.

 • DRG beskriver vårdkonsumtionen i Sverige 2012 2014-06-16 13:30

  Socialstyrelsen har analyserat uppgifter från patientregistret 2012 ur ett DRG-perspektiv. Rapporten beskriver sjukvården ur olika aspekter.

 • Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten 2014-06-12 09:00

  Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.

 • Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014-06-11 10:00

  Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. En lägsta utbildningsnivå införs motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen. Samtidigt träder nya föreskrifter från Socialstyrelsen i kraft.

 • Barns rättssäkerhet stärks med nya underlag för socialtjänstens arbete 2014-06-11 09:30

  Nu ger vi ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbete med barn och unga. Målet är att socialtjänsten ska uppmärksammas på alla barn som kan behöva deras hjälp och att alla barn och familjer som är i kontakt med socialtjänsten ska få en rättssäker behandling.

 • Få misshandlade barn följs upp 2014-06-11 08:00

  Omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld i familjen. Var tionde barn beräknas ha bevittnat våld mellan föräldrarna det senaste året. Bara 6 procent av kommunerna gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

 • Socialstyrelsens övergrepp mot romer och resande belysta 2014-06-10 09:00

  Nu släpps boken Antiziganism i statlig tjänst. I den granskas Socialstyrelsens och tidigare Medicinalstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet. Boken presenteras idag vid ett samrådsmöte med romer och resande kring myndighetens arbete mot diskriminering.

 • Ny rapport om demenssjukdomarnas kostnader 2014-06-09 11:30

  Antalet personer med demenssjukdom i Sverige ökade mellan åren 2000 och 2012 med 25 000 personer. Samhällskostnaderna per demenssjuk person minskade mellan dessa år med 13 procent, främst på grund av att färre bor i särskilt boende, visar en ny studie.

 • Rätten till socialt bistånd för EU-medborgare 2014-06-05 11:00

  Allt fler medborgare från andra EU-länder kommer i kontakt med socialtjänsten i Sverige. Socialstyrelsen har nu uppdaterat en vägledning om rätten till socialt bistånd och bland annat kompletterat den med aktuella domar.

 • Stärkt skydd för våldsutsatta barn 2014-06-05 09:00

  Nu skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Från och med den 1 oktober i år träder föreskrifter i kraft som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning.

 • Förbättrade rutiner inom missbruksvården 2014-06-04 09:00

  Omkring 100 000 personer beräknas få vård för sitt missbruk inom ramen för samhällets vård- och behandlingssystem. Socialstyrelsen redovisar idag för sjätte gången öppna jämförelser 2014 för missbruks- och beroendevården.

 • Förändring i formulering om allvarlig sjukdom 2014-06-03 14:00

  Socialstyrelsen har ändrat en formulering i kriterierna för allvarlig sjukdom som används i Försäkringskassans bedömningar om sjukskrivning.

 • Adhd-läkemedel fortsätter öka 2014-06-03 09:00

  Fler får centralstimulerande adhd-läkemedel förskrivet. Andelen användare är högst i åldersgruppen 10–17 år, både bland pojkar och flickor.

 • Rekommendationer vid misstänkta fall av ebola 2014-06-02 16:23

  En rekommendation har tagits fram med anledning av det utbrott av ebola som startade i västra Afrika i februari i år, där drygt 300 personer insjuknat i sjukdomen.