/
/
/

Arbetslöshet – vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd

den 20 september 2013 kl. 10:00 Nyhet

Nästan hälften av alla vuxna som fick ekonomiskt bistånd 2012 fick det på grund av arbetslöshet. Den näst vanligaste orsaken var arbetshinder på grund av sociala skäl följt av sjukskrivning med läkarintyg.

Resultatet i rapporten Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 visar att 46 procent av de 252 763 vuxna som fick ekonomiskt bistånd 2012 var arbetslösa.

Det näst vanligaste förekommande försörjningshindret var arbetshinder på grund av sociala skäl med 11 procent. Tredje vanligast, med 7 procent, var sjukskrivning med läkarintyg.

Ingen större förändring över tid

– Sedan 2010 då vi började samla in uppgifter om försörjningshinder har det inte skett någon större förändring utan arbetslöshet fortsätter vara den vanligaste orsaken till behov av ekonomiskt bistånd, säger Stina Björk, utredare.

Arbetslösa som har otillräcklig ersättning eller som saknar ersättning har ökat med tre procent sedan 2011. Ökningen kan till viss del förklaras av en ändring i lagstiftningen som innebär en förändrad registrering av försörjningshinder.

Inrapporteringen har förbättrats

Resultatet i rapporten visar att det är färre kommuner som lämnat ofullständiga uppgifter jämfört med föregående år. Trots det är kvaliteten på statistiken om försörjningshinder och ändamål ännu inte är tillräckligt god för att ingå i officiell statistik.

– För att förbättra kvaliteten ytterligare pågår för närvarande en översyn av inrapporteringsmodellen gällande försörjningshinder för att tydliggöra vilka uppgifter som avses samt anpassa alternativen efter kommunernas önskemål, säger Stina Björk.

Om ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd eller bistånd till livsföringen i övrigt. 2012 betalades 10,4 miljarder kronor ut, varav cirka 88 procent var försörjningsstöd.

Förklaring av begrepp
Arbetslös – person som är arbetslös men har arbetsförmåga samt står till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetshinder på grund av sociala skäl – person som inte står till arbetsmarknadens förfogande och som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga.

Sjukskriven med läkarintyg – person som är sjukskriven med läkarintyg som styrker arbetsoförmåga eller oförmåga att delta i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter.