/
/
/

Väl fungerande behandling minskar smittorisk vid hiv

den 21 oktober 2013 kl. 15:00 Nyhet

En aktuell sammanställning av kunskapsläget om hivinfektioner från Smittskyddsinstitutet medför att Socialstyrelsen förtydligar den behandlande läkarens och individens ansvar enligt smittskyddslagen.

För att en behandling mot hivinfektion ska anses vara väl fungerande ska patienten ha hög följsamhet till den antiretrovirala behandlingen. Virusnivån i blodet ska mätas regelbundet, verifieras vid två mätningar utförda med tre till sex månaders intervall och resultatet ska vara lägre virusnivåer än 50 kopior per milliliter.

Uppföljande mätningar ska ske två till fyra gånger om året. Det får heller inte finnas misstanke om någon annan pågående sexuellt överförbar sjukdom, eftersom detta skulle kunna öka smittrisken. När dessa kriterier är uppfyllda gör Smittskyddsinstitutet bedömningen att smittsamheten är minimal hos en person med hivinfektion som använder kondom vid samlag.

Läkare ska ge förhållningsregler

Hivinfektion räknas till de allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen. I lagen står att den behandlande läkaren har ansvar för att ge personer med allmänfarliga sjukdomar förhållningsregler. Det står också att den som vet, eller har anledning att misstänka, att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att skydda andra mot smittorisk.

Den behandlande läkaren kan, när han eller hon tar ställning till vilka förhållningsregler som individen ska ha, göra bedömningen att en person med hivinfektion som har en väl fungerande behandling inte är skyldig att informera sin sexualpartner om sin smitta. Detta förutsätter att läkaren vid prövningen anser att det inte föreligger en beaktansvärd risk för smittoöverföring. 

Beaktansvärd risk

Den som bär på en hivinfektion måste däremot på eget initiativ informera om smittan om det uppstår en beaktansvärd risk, till exempel om han eller hon också får ytterligare en sexuellt överförbar infektion. Detta gäller oavsett vilka förhållningsregler personen tidigare har fått av sin behandlande läkare. En beaktansvärd risk kan exempelvis röra sig om situationer när andra riskerar att komma i kontakt med hans eller hennes kroppsvätskor vid exempelvis provtagningar, tandläkarbesök eller sex med risk för blödning.

Kontakt

Axana Haggar
075-247 30 22