/
/
/

Säkrare vård för extremt för tidigt födda

den 1 oktober 2013 kl. 09:30 Pressmeddelande

Risken att barn som föds före den 28 graviditetsveckan dör minskar om vården sker vid ett universitetssjukhus, dessutom minskar riskerna för allvarliga hjärnskador. Socialstyrelsen rekommenderar nu hälso- och sjukvården att förbättra ambulanstransporterna så att skillnaderna i tillgång till specialiserad vård jämnas ut i landet.

– I dag finns för stora regionala skillnader i tillgänglighet till kvalificerade transportteam för neonatalvård i Sverige, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen.

I en ny vägledning lyfts transporterna fram som ett av sex viktiga områden för att utveckla och stödja neonatalvården.

Behov av specialistvård

För extremt för tidigt födda barn är skador och blödningar i hjärnan de främsta orsakerna till framtida neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt beteendeproblem. Även andningsproblem, medfödda hjärtfel och andra missbildningar eller tillstånd som kräver kirurgi är vanliga indikationer på att barnet behöver specialiserad vård. Dessa tillstånd är ofta livshotande och de tidiga insatserna är viktiga.

Alla landets sjukhus kan inte tillfredsställa dessa vårdbehov. Den specialiserade vården bedrivs i huvudsak vid landets universitetskliniker. I Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund finns barnkirurgiska kliniker, medan hjärtkirurgi för barn endast bedrivs vid universitetssjukhusen i Göteborg och Lund.

– Det medför att många intensivvårdskrävande nyfödda barn behöver transporteras akut, ibland över långa avstånd, och detta kan vara riskfyllt, säger Anette Richardson.

Få transportteam med ständig beredskap

Transportteam för specialiserad vård av extremt för tidigt födda barn finns endast i Umeå, Uppsala och Stockholm. Dessa team har ständig beredskap och servar den egna regionen. Om de inte är upptagna kan de bistå landets övriga regioner. På många håll sammankallas istället transportteam när det uppstår ett akut behov. Socialstyrelsen ser en risk att personal med rätt kompetens inte finns att mobilisera och att transporterna kan bli fördröjda.

– Vi ser därför ett behov av ökat samarbete mellan regionerna för att skapa en säker vård vid omhändertagandet och transporten av extremt för tidigt födda barn, säger Anette Richardson.

För att skapa en säker och mer jämlik vård på detta område rekommenderar Socialstyrelsen att det i teamen bör finnas en läkare och en sjuksköterska med särskild erfarenhet av neonatal intensivvård och transporter. Socialstyrelsen rekommenderar att det även, om möjligt, görs en riskbedömning av den gravida kvinnan före förlossningen, och att hon vid behov remitteras till ett av landets universitetssjukhus innan barnets födelse.

Socialstyrelsens nya vägledning, som nu skickas på remiss, tar även upp nutrition, fördröjd stängning av de blodkärl som förbinder lungartären med stora kroppspulsådern, hjärnskador, smärtbehandling och omvårdnad för extremt för tidigt födda barn.

Kontakt

Anette Richardson
075-247 38 43