/
/
/

Omfattande arbete om de mest sjuka äldre

den 2 oktober 2013 kl. 09:00 Pressmeddelande

Socialstyrelsen presenterar idag sina satsningar för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det handlar bland annat om utvecklade nationella riktlinjer och underlag för statistikinsamling, öppna jämförelser och utbildningar.

Ett exempel på en utbildningssatsning är en arbetsmodell som kallas Äldres behov i Centrum, ÄBIC. Den handlar om att dokumentera äldres behov strukturerat och med ett enhetligt språk som gör insatserna jämförbara mot andra kommuner. Utbildningarna vänder sig till biståndshandläggare och enhetschefer.

– Vårt mål är att alla kommuner och utförare ska införa arbetssättet. Det skulle ge ett lyft för äldreomsorgen, säger Gert Alaby, äldresamordnare vid Socialstyrelsen.

Redan har representanter för runt hälften av landets kommuner utbildats och fler utbildningstillfällen är inplanerade under året och 2014.

Riktlinjer kompletteras

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som innehåller behandlingsrekommendationer, avser oftast en specifik sjukdomsgrupp. Nu kommer samtliga nationella riktlinjer att kompletteras med en vägledning som ger stöd i hur rekommendationerna kan användas när en patient har flera sjukdomar. 

– Behandling av äldre sköra personer med flera diagnoser kräver särskilda hänsynstaganden. Här kan personalen behöva stöd när de ska fatta komplexa beslut, säger Gert Alaby.

Socialstyrelsen utreder också hur enskilda rekommendationer i de nationella riktlinjerna kan kompletteras utifrån mest sjuka äldres särskilda förutsättningar. Först ut att kompletteras är de nationella riktlinjerna för diabetesvård.

Andra projekt som pågår är bland annat

  • utveckling av statistik och analys för att främja sammanhållen vård och omsorg
  • vägledningar för personal inom vården och omsorgen för att upptäcka och behandla psykisk ohälsa
  • kartläggning av primärvårdens stöd
  • kartläggning av hur korttidsboendet fungerar
  • en nätbaserad utbildning för läkemedelsgenomgångar som startade den 1 oktober
  • utvecklad undersökning om äldres uppfattningar om vård och omsorg och öppna jämförelser
  • förbättrad information om gällande regelverk

Cirka 300 000 äldre ingår gruppen mest sjuka äldre. Det handlar om personer som är 65 år och äldre, som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd med stort behov av omsorg och sjukvård.

Socialstyrelsens prioriterade arbete om de mest sjuka äldre ingår i ett regeringsuppdrag som påbörjades 2010.