/
/
/

Ny webbutbildning om psykosociala insatser vid schizofreni

den 2 oktober 2013 kl. 18:40 Nyhet

Socialstyrelsen har lanserat webbutbildningen Psykosociala insatser vid schizofreni. Utbildingen vänder sig till personal som i sin yrkesroll möter personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande tillstånd och syftar till att stödja och underlätta implementeringen av riktlinjerna och de rekommendationer som finns där.

Utbildning i sex fristående kapitel

Utbildningen är uppdelad i sex fristående kapitel som tar upp varför det är viktigt att individen alltid ska vara i fokus vid planering och behandling. Utbildningen tar även upp ett urval psykosociala åtgärder, evidensbaserad praktik och vikten av systematiskt uppföljningsarbete samt grunderna i implementeringsarbete.

Utbildning för självstudier eller grupp

Utbildningen är utvecklad så den kan genomföras individuellt eller i grupp. Man kan genomföra utbildningen i sin egen takt och gå igenom kapitlen i valfri ordning. Utbildningen har interaktiva övningar för att deltagarna ska reflektera över det de läst. Det finns filmade intervjuer med sakkunniga och filmer där verksamheter berättar om sitt arbete. Man kan också läsa fallbeskrivningar och vad lagstiftningen säger. Utbildningen tar cirka 2–3 timmar att genomföra i sin helhet.
– En webbutbildning gör det möjligt att presentera bästa tillgängliga kunskap på ett målgruppsanpassat och lättillgängligt sätt. Det är också ett flexibelt alternativ till lärarledd utbildning som ger deltagarna frihet att välja när det passar bäst att ta till sig ny kunskap, säger Christina Loord-Ullberg, projektledare för utbildningen.