/
/
/

Antipsykotisk behandling minskar risken för självmord

den 24 oktober 2013 kl. 10:00 Nyhet
Sara Hed, utredare på Socialstyrelsen

Sara Hed, utredare på Socialstyrelsen

Idag publicerar Socialstyrelsen nya rekommendationer om läkemedel för att behandla personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. – Läkemedels-behandling är en förutsättning för att dessa personer ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, säger Sara Hed, utredare på Socialstyrelsen.

Kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling minskar risken för självmord. Det är också en förutsättning för att personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ska kunna undvika akuta skov och kunna återhämta sig.

Viktigt att följa upp behandlingen

Valet av antipsykotiskt läkemedel utgår från hur allvarlig sjukdomen är samt vilka eventuella risker som är förknippade med patientens tillstånd, som självmordsbeteende eller metabola riskfaktorer.

– Vården måste också noga följa behandlingsresultaten. Om patienten har kvar psykostiska symtom efter en tids behandling bör den behandlande läkaren byta till ett läkemedel med mer kraftfull effekt på symtomen, säger docent Lena Flyckt från Norra Stockholms psykiatri som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Patienten bör också få information om olika läkemedels effekter och biverkningar och vara delaktig i valet av läkemedel. Detta ökar patientens följsamhet till behandlingen. Vid långvarig sjukdom är det särskilt angeläget att läkemedelsbehandlingen är kontinuerlig och varaktig.

Läkemedel och psykosociala insatser kompletterar varandra

För personer som får läkemedelsbehandling men har kvar symtom eller funktionsnedsättningar är det viktigt att komplettera behandlingen med individuellt anpassade psykosociala insatser.

I början av 2011 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Psykosociala insatser och antipsykotiska läkemedel är båda viktiga delar för att lindra symtom men även öka funktionsförmågan.

– De nya riktlinjerna är ett komplement till riktlinjerna som vi publicerade 2011, säger Sara Hed.

Samarbete mellan kommun och landsting ett måste

Socialstyrelsen skriver att personer med schizofreni tillhör en utsatt grupp som har stora behov av hjälp av både vården och omsorgen.

– Landsting och kommuner är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar, säger Sara Hed.

Samtidig publicering med Läkemedelsverket

Samtidigt med Socialstyrelsen publicerar även Läkemedelsverket behandlingsrekommendationer för denna grupp. De båda myndigheternas rekommendationer kompletterar varandra.

Alla kan påverka riktlinjerna

Fram till den 20 december i år finns möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Dessa bearbetas till en slutlig version av riktlinjerna som publiceras under våren 2014. Synpunkterna lämnas via e-post synpunkter.schizofreni@socialstyrelsen.se eller via vanlig post till myndigheten.

Under den Medicinska riksstämman den 5-6 december bjuder Socialstyrelsen in till ett seminarium om de nya riktlinjerna.