/
/
/

Stroke ökar i yngre medelåldern

den 25 mars 2013 kl. 10:00 Pressmeddelande

Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35–44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

Resultaten presenteras i dag i Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts gemensamma årsrapport Folkhälsan i Sverige 2013. Rapporten visar att befolkningen lever allt längre överlag, framförallt på grund av att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat kraftigt.

När det gäller stroke i åldrarna 35–44 år är utvecklingen däremot den motsatta. Det handlar nu om nästan 400 personer om året som insjuknar och konsekvenserna blir ofta förödande för de som drabbas eftersom de är mitt i yrkeslivet och kanske har små barn.

– Det är viktigt att förebygga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, såsom rökning och övervikt, redan i unga år. De som vill ha hjälp att sluta röka eller gå ner i vikt måste få det stöd de behöver från hälso- och sjukvården. Resultaten är också en signal till vården att uppmärksamma att även yngre patienter kan ha högt blodtryck eller högt blodsocker, säger Inger Heimerson projektledare på Socialstyrelsen.

Störst risk för stroke har de som inte studerat vidare efter grundskolan. De löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas som de med eftergymnasial utbildning. Bland de yngre medelålders kvinnorna med kort utbildning har även risken för hjärtinfarkt ökat med 45 procent sedan mitten av 1990-talet.

– Riskfaktorer som rökning, fetma och brist på fysisk aktivitet, men även arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, är vanligare bland personer med kort utbildning. Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar så att hälsosamma val blir enkla för individer, säger Mikael Nordberg, projektansvarig på Statens folkhälsoinstitut.

Andra resultat ur rapporten:

  • Alla stora dödsorsaker såsom hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser är vanligare bland personer med kort utbildning. Dessa upplever också sin hälsa som sämre och har mer psykisk ohälsa.
  • Särskilt kvinnor med kort utbilning har generellt betydligt sämre hälsoutveckling än andra. Medan dödligheten bland högskoleutbildade kvinnor 35–64 år minskat med 35 procent på 20 år, är motsvarande minskning bland grundskoleutbildade bara 4 procent.
  • Andelen med fetma tycks ha ökat något sedan 2004. 14 procent av den vuxna befolkningen har nu ett BMI motsvarande fetma. Samtidigt ser vi ingen förändring av andelen som har en stillasittande fritid.
  • Alkoholkonsumtionen i befolkningen beräknas vara den lägsta på omkring tio år. Under 2012 drack varje invånare över 15 år i genomsnitt 9,1 liter ren alkohol (enligt en preliminär skattning) jämfört med drygt 10 liter 2004.
  • Andelen vuxna dagligrökare har sjunkit sedan 2004 och var 2012 nere på 11 procent av befolkningen i åldern 16–84 år.