/
/
/

Socialstyrelsen får uppdrag att samordna den statliga kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa

den 14 mars 2013 kl. 09:50 Nyhet

Socialstyrelsen har fått ett treårigt uppdrag att samordna hur staten styr och utvecklar området psykisk ohälsa utifrån bästa tillgängliga kunskap. Uppdraget är en del av regeringens prio-satsning och omfattar insatser till alla grupper med psykisk ohälsa.

Prio är regeringens femåriga plan för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa. Målet är att åstadkomma en jämlik, säker och tillgänglig vård och omsorg, tillgång till anpassad sysselsättning och möjlighet till delaktighet för personer med psykisk ohälsa. För att åstadkomma det är den statliga kunskapsstyrningen central.

– Detta är ett stort förtroende. Vi ska ta ansvar för och driva utvecklingen av en mer samordnad kunskapsstyrning inom området, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör.

Behoven utgångspunkt

Utgångspunkten i uppdraget är att Socialstyrelsen i tät dialog med verksamheter och patient-, brukar- och anhörigorganisationer, ska kartlägga vilka behov av kunskap och regler som finns. Den delen av uppdraget drar igång nu under våren.

– Behovet av stöd är en viktig utgångspunkt i kunskapsstyrning. Vi ska samarbeta och använda oss av varandras kunskap för att åstadkomma bästa resultat. Ett resultat som ska gynna personer med psykisk ohälsa, säger Lars-Erik Holm.

Samordnade kunskapsunderlag

Utifrån de behov som finns ska Socialstyrelsen i samarbete med de andra myndigheterna ta fram kunskap, regler och olika genomförandestöd utifrån bästa tillgängliga kunskap. Kunskapsstyrningen ska samplaneras så att underlagen kompletterar varandra, och finnas lätt tillgängliga på ett och samma ställe, Kunskapsguiden.se.

– Den statliga kunskapsstyrningen på området kommer att få bättre effekt när den samordnas tydligare. Men för att effekten ska uppstå måste verksamheter också tillämpa kunskapsunderlag som tas fram och de som redan nu finns tillgängliga, säger Lars-Erik Holm.

I uppdraget ska Socialstyrelsen arbeta tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med samordningsfunktionen för regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.