/
/
/

Lång väntan på kontaktperson

den 15 mars 2013 kl. 10:00 Nyhet

Personer med funktionsnedsättning tvingas vänta orimligt länge på att få en stödinsats som de fått beviljad av kommunen. Störst svårigheter har kommunerna att verkställa beslut om kontaktperson och bostad med särskild service.

Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport ”Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin”, som fredagen den 15 mars överlämnades till regeringen.

– Kommunerna kan göra mycket för att enskilda ska slippa vänta orimligt lång tid på att verkligen få sin kontaktperson eller den bostad som man har önskat, säger Ulla Essén, projektledare vid Socialstyrelsen.

Kommunerna är idag skyldiga att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader, till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får också reda på vid vilken tidpunkt ett sådant beslut sedermera verkställdes. Det gör det möjligt att mäta hur lång tid det tar att få en viss stödinsats.

  • Cirka 40 procent av dem som hade beviljats en kontaktperson med stöd av socialtjänstlagen (SoL) fick vänta i 4-6 månader innan deras kommun erbjöds en sådan. Närmare 15 procent fick vänta i 13 månader eller längre. Av de ärenden som gällde bostad med särskild service fick 40 procent vänta i 4- 6 månader.
  • 44 procent av dem som hade beviljat en kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fick vänta i 4-6 månader innan de fick en kontaktperson.

Nästan 75 procent fick vänta i över ett halvår på en bostad med särskild service. 20 procent tvingades vänta i minst ett och ett halvt år på att flytta in i en sådan bostad.
Statistiken bygger på 448 beslut om bistånd enligt SoL, respektive 2106 beslut om insatser enligt LSS som verkställdes av kommunerna under 2012.

Socialstyrelsen har också gjort fördjupade granskningar av tio kommuner för att få mer kunskap kring varför kommuner inte lyckas verkställa besluten. Dessa är Askersund, Eskilstuna, Kungsbacka, Kungälv, Lund, Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Perstorp och Södertälje.

– Kommunerna bör bli bättre på att planera framtida behov av stödinsatser genom att förbättra handläggningen och avsätta mer resurser till personal eller utbyggnad av exempelvis gruppboenden eller daglig verksamhet, säger Ulla Essén.

Kontakt

Ulla Essén
075-247 38 82

Birgit Rengren Borgersen
075-247 45 95