/
/

Nyheter mars 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under mars 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Tydligare ansvar för placerade barn vid ut- eller avvisning 2013-03-27 13:30

  Ett omhändertaget barn som även kan komma att ut- eller avvisas från Sverige hanteras både av kommunens socialtjänst och Migrationsverket. För att tydliggöra vem som har ansvaret för barnet i olika skeden av processen finns nu en informationsskrift.

 • Stroke ökar i yngre medelåldern 2013-03-25 10:00

  Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35–44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

 • Lång väntan på kontaktperson 2013-03-15 10:00

  Personer med funktionsnedsättning tvingas vänta orimligt länge på att få en stödinsats som de fått beviljad av kommunen. Störst svårigheter har kommunerna att verkställa beslut om kontaktperson och bostad med särskild service.

 • Socialstyrelsen får uppdrag att samordna den statliga kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa 2013-03-14 09:50

  Socialstyrelsen har fått ett treårigt uppdrag att samordna hur staten styr och utvecklar området psykisk ohälsa utifrån bästa tillgängliga kunskap. Uppdraget är en del av regeringens prio-satsning och omfattar insatser till alla grupper med psykisk ohälsa.

 • Begäran om återkallad legitimation för utebliven ambulans 2013-03-13 16:00

  Den hjälpsökande uppgav flera gånger att han inte kunde andas, men sjuksköterskan vid SOS-alarm skickade ingen ambulans. Socialstyrelsen yrkar nu på att HSAN återkallar sjuksköterskans legitimation.

 • Våld och tvång på hem för unga 2013-03-07 10:00

  Socialstyrelsen riktar kritik mot Oasens HVB-hem i Aneby för att man använder sig av metoder där det förekommer att barn och ungdomar förs undan med tvång och stängs in.

 • Alarmerande om placerade barn 2013-03-07 07:30

  Många barn och unga som växer upp med samhället som förälder lever i otrygga miljöer under uppväxten med högre dödlighet, fler psykosociala problem och högre användning av psykofarmaka än barn och unga i den övriga befolkningen. Det är några av resultaten i en ny rapport om de placerade barnens situation.

 • Placerade barn mår dåligt 2013-03-07

  Debattartikel av generaldirektör Lars-Erik Holm och enhetschef Mona Heurgen, Socialstyrelsen, i Svenska Dagbladet den 7 mars 2013.

 • Kraftig underrapportering av ECT 2013-03-06 10:00

  Knappt hälften av de cirka 40 000 ECT-behandlingar som utfördes i landet under ett år rapporterades in till Socialstyrelsens patientregister. Dels finns en kraftig underrapportering från landstingen. Dels utförs många elbehandlingar av annan personal än läkare, och då omfattas inte vårdgivaren av uppgiftsskyldigheten.

 • Lägre utbildade får sämre resultat av cancervård 2013-03-05 10:00

  Patienter med tjock- och ändtarmscancer med en lägre utbildningsnivå får inte i samma utsträckning den diagnostik och behandling som Socialstyrelsen rekommenderar. Dessutom är resultatet av vården sämre än för dem med högre utbildning. Samma tendens finns inom bröst-och prostatacancervården.