/
/
/

Stort antal äldre per biståndshandläggare

den 31 maj 2013 kl. 09:00 Nyhet

Kommunernas biståndshandläggare har i genomsnitt ansvar för 161 personer med äldreomsorg, i vissa fall uppemot 360. Samtidigt har långtifrån alla äldre fått chansen att regelbundet följa upp sin äldreomsorg tillsammans med sin handläggare. Det visar resultat från Socialstyrelsens nya kommun- och enhetsundersökning om äldre.

Bland äldre med hemtjänst var det 36 procent som fick minst ett av sina beslut om insatser uppföljt under perioden 1 april till 30 september 2012. Motsvarande andel bland äldre i särskilt boende var bara 14 procent.

– Resultaten är anmärkningsvärda eftersom uppföljning är så viktigt för att den äldre, och de anhöriga, ska få tycka till om hur omsorgen fungerar och om den verkligen motsvarar behoven. En förklaring kan vara att många biståndshandläggare har ansvar för ett stort antal personer. De hinner inte med helt enkelt, säger Marianne Lidbrink, projektledare på Socialstyrelsen.

Genomsnittet för antalet äldre per handläggare ligger på 161. Men resultaten varierar stort mellan kommunerna, från som mest 360 till som minst 64 personer.

– Socialstyrelsen anser att biståndshandläggarna måste få bättre förutsättningar för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter, säger Marianne Lidbrink.

Biståndshandläggaren är den person i kommunen som äldre är hänvisade till när de behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. Det är handläggaren som beslutar om vilka insatser den äldre har rätt att få.

Undersökningen visar också att 69 procent av de äldre med hemtjänst hade en aktuell plan för hur deras omsorgsinsatser ska utföras, vilket är en minskning från förra årets resultat på 75 procent. För äldre på särskilt boende har det dock skett en marginell förbättring, från 87 till 88 procent. Målet är att alla äldre med äldreomsorg ska ha en aktuell genomförandeplan.

Kommun- och enhetsundersökningen om äldre 2012 bygger på enkätsvar från uppemot 312 kommuner och stadsdelar samt runt 4 600 hemtjänst- och boendeenheter. Resultaten presenteras på läns- och kommunnivå i en bilaga till rapporten. Några av uppgifterna från undersökningen har publicerats i Äldreguiden.

Kontakt

Marianne Lidbrink
projektledare
075-247 35 28