/
/
/

Ny vägledning för arbete med barn med uppgivenhetssyndrom

den 19 juni 2013 kl. 11:30 Nyhet

Socialstyrelsen publicerar nu en vägledning för socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra berörda aktörer kring hur man ska samverka för att barn med uppgivenhetssyndrom och deras familjer ska få en god vård och omsorg.

Trots en nedgång av antalet fall efter 2006 förekommer det fortfarande att barn drabbas av uppgivenhetssyndrom. Idag har uppskattningsvis 30-70 barn utvecklat, eller riskerar att utveckla, ett uppgivenhetstillstånd. Det finns dock inga aktiviteter för att registrera antalet drabbade barn.

– Avsaknaden av en diagnos har varit ett av hindren för att få en ordentlig överblick, men från nästa år ska det vara möjligt med de nya klassifikationskoderna för uppgivenhetssyndrom, säger Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen.

Reaktion efter traumatiska upplevelser

Barn som lider av uppgivenhetssyndrom förlorar förmågor som exempelvis kommunikation, motorik, förmågan att äta och klä sig. Syndromet är en reaktion efter traumatiska upplevelser som har drabbat barnet och dess familj. Att skapa en känsla av trygghet och göra vardagen så normal som möjligt är viktigt för dessa barn.

– Uppgivenhetssyndrom involverar flera olika delar av samhället och kräver samlade insatser av skilda yrkesgrupper och sektorer för att vara framgångsrika. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att samverka för barnets bästa, säger Elis Envall.

Viktigt med fortsatt vård i hemlandet

När ett barn som lider av allvarligt uppgivenhetssyndrom ska avvisas eller utvisas instämmer Socialstyrelsen med Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik om vikten av att läkare och annan medicinsk personal undersöker möjligheterna till fortsatt vård i hemlandet

– Om läkare inför avvisning eller utvisning utfärdar intyg om transportabilitet av dessa barn är det viktigt att ta reda på tillgången till fortsatt vård, säger Elis Envall.

Uppgivenhetsproblematiken berör barn och familjer som ansöker om uppehållstillstånd eller som har fått avslag på sin asylansökan samt barn i familjer som har beviljats uppehållstillstånd men där barnet ännu inte har tillfrisknat.