/
/
/

Tydligt förhöjd dödlighet bland äldre med psykofarmaka

den 17 juni 2013 kl. 09:00 Pressmeddelande

Många äldre med psykisk sjukdom får inte lämplig vård – och det ger allvarliga konsekvenser. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar.

Socialstyrelsen har tidigare visat att äldre med psykisk ohälsa missgynnas i vården. De får inte specialiserad psykiatrisk vård i samma utsträckning som yngre, erbjuds nästan aldrig samtalsbehandling utan behandlas i stället i hög grad med psykofarmaka. Nu har Socialstyrelsen undersökt vilka konsekvenser det får.

– Studien visar att den utbredda användningen av psykofarmaka ökar risken att dö i förtid. Äldre med antipsykotiska läkemedel har exempelvis nästan två och en halv gånger högre odds att dö än andra jämnåriga. En förklaring kan vara att flera av preparaten i värsta fall kan orsaka livshotande rubbningar av hjärtrytmen, särskilt bland äldre som är extra känsliga, säger Peter Salmi, projektledare på Socialstyrelsen.

Även risken att drabbas av biverkningar som fallolyckor och mag- och tarmblödningar är förhöjd bland äldre som regelbundet tar psykofarmaka. Med flera preparat samtidigt ökar risken än mer.

Undersökningen visar även att:

  • Merparten av äldres psykofarmaka skrivs ut av allmänläkare i primärvården. Det gäller även antipsykotiska läkemedel som för yngre normalt skrivs ut inom specialistpsykiatrin.
  • Runt 40 procent av de äldre som behöver specialiserad vård för sin psykiska sjukdom får det vid en somatisk klinik, som är specialiserad på kroppsliga symtom. Det kan leda till underbehandling. Exempelvis har de som vårdats på dessa kliniker en högre dödlighet ett år senare, jämfört med de som vårdats inom psykiatrin.
  • Äldre med psykisk ohälsa får inte samma tillgång till rätt behandling som andra om de drabbas av sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Detta trots att äldre i den gruppen generellt är mer sjuka än övriga och därmed har större vårdbehov.

Vägledning ska höja kompetensen

– Bristerna kan kopplas till att psykiskt sjuka äldre många gånger vårdas där personalen inte är van att handskas med psykiatrisk problematik. För att säkra deras tillgång till kunskapsbaserad och säker vård måste kompetensen inom äldrepsykiatri höjas inom hela vården, säger Peter Salmi.

Därför tar Socialstyrelsen just nu fram två vägledningar med konkreta råd om hur primärvården respektive äldreomsorgen bör arbeta för att bättre upptäcka, diagnosticera, och stödja äldre som mår psykiskt dåligt. Vägledningarna kommer att skickas ut på remiss under sommaren och publiceras hösten 2013. Socialstyrelsen har även föreslagit regeringen att det behövs statliga satsningar för att stimulera utbildning inom vården och omsorgen.

Kontakt

Peter Salmi
studien
075-247 38 87

Niklas Bjurström
vägledningarna
075-247 35 66