/
/
/

Meddelandeblad om ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013

den 19 juni 2013 kl. 16:09 Nyhet

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 7/2013 informerar om ändringar i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen ändras på tre punkter som rör ekonomiskt bistånd från och med den 1 juli 2013.

En ny regel införs för beräkning av inkomster av anställning, en jobbstimulans. Dessutom ändras två befintliga regler: fribeloppet för barns och skolungdomars inkomst av arbete höjs, och åldersgränsen tas bort för när socialnämnden kan anvisa biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

En jobbstimulans införs – 4 kap. 1 b SoL

Jobbstimulansen införs i form av en särskild beräkningsregel. Regeln innebär att 25 procent av nettoinkomsten av anställning under vissa förutsättningar inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd.

Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid.

Meddelandebladet innehåller information om bland annat hur socialnämnden ska beräkna

  • att en person är kvalificerad för jobbstimulansen
  • hur länge jobbstimulansen ska gälla
  • hur inkomsterna ska beräknas
  • hur övergångsregeln för inkomster intjänade under juli 2013 ska hanteras.

Gränsen för barns och skolungdomars arbetsinkomster höjs – 4 kap. 1 a SoL

Barns och skolungdomars arbetsinkomster ska inte beaktas vid prövningen av föräldrarnas ekonomiska bistånd för barnet eller skolungdomen upp till en viss gräns. Den gränsen höjs nu från ett halvt till ett prisbasbelopp.

Syftet med ändringen är att ytterligare stimulera ungdomar till få kontakt med arbetslivet och öka sina möjligheter att försörja sig i framtiden.

Åldersgränsen i 4 kap. 4 § SoL tas bort

Socialnämnden kan efter individuell prövning kräva att personer med ekonomiskt bistånd deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Tidigare gällde detta för personer upp till 25 år. Denna åldergräns tas nu bort.

Syftet med ändringen är att socialnämnden ska kunna ställa samma krav och erbjuda samma insatser oavsett den enskildes ålder. Övriga förutsättningar är oförändrade, till exempel att den kompetenshöjande verksamheten ska vara individuellt utformad.

Läs meddelandeblad om ändringar i SoL

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00