/
/
/

För låg tillgång till psykologisk behandling

den 20 juni 2013 kl. 08:00 Nyhet

Alltför få personer erbjuds psykologisk behandling inom primärvården i Sverige. Bara varannan vårdcentral uppger att de kan möta patienternas behov. Socialstyrelsens utvärdering visar att hälften av de svenska vårdcentralerna har mindre än en heltidstjänst för psykologisk behandling.

– Vi förväntar oss kraftfulla åtgärder för att personer med psykisk sjukdom ska får ökad tillgång till vård och att den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar som finns i denna grupp ska minska, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Den nationella utvärderingen av vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni visar att kroppsliga sjukdomar som behandlas framgångsrikt i den övriga befolkningen kan om de drabbar en kvinna eller man med en allvarlig psykisk störning leda till att hon dör 15 år i förtid, medan hans liv kan förkortas 20 år.

Fler undersökningar och provtagningar behövs

Sex av tio vårdcentraler genomför inte kroppsundersökningar eller provtagningar på personer som söker hjälp för depression och ångestsyndrom.  Primärvården har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling. Ändå lägger sju av tio primärvårdschefer ansvaret för den fysiska hälsan hos personer med psykisk sjukdom på den specialiserade psykiatrin.

– Hälso- och sjukvården bör i högre grad arbeta hälsofrämjande för att förebygga kroppslig sjukdom som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes i denna grupp, säger Socialstyrelsens utredare Tord Forsner och tillägger att samverkan om denna patientgrupp är av stor betydelse.

Det finns också stora regionala skillnader i tillgången till kompetens. I Stockholms län finns exempelvis 60 legitimerade psykoterapeuter per 100 000 invånare, jämfört med 20 i Västernorrland och Jönköping. Var femte vårdcentral saknar möjlighet att erbjuda kognitiv beteendeterapi, KBT. Andelen har inte ökat mellan 2007 och 2012, trots att vården har fått medel från staten, exempelvis i form av rehabiliteringsgarantin, för att stödja utbildning i psykologisk behandling för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ny kunskap införs långsamt

Inte heller har Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som kom 2009 omsatts i någon högre utsträckning inom primärvården ännu. Riktlinjerna baseras på forskning och bästa tillgängliga kunskap och innehåller rekommendationer som också tar hänsyn till behandlingarnas kostnadseffektivitet. Tre av tio vårdcentraler har infört rekommendationerna i lokala vårdprogram. Bara en av tio vårdcentraler uppger att de har lett till konkreta förändringar som resursförstärkningar för psykologisk behandling, utbildning i psykiatrisk diagnostik eller bedömning av självmordsnära personer.

– I utvärderingen finns viktiga resultat som landsting och kommuner kan använda sig av för att säkra en god och jämlik vård i hela landet för en utsatt grupp, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.