/
/
/

Få kejsarsnitt i Sverige vid europeisk jämförelse

den 4 juni 2013 kl. 09:00 Nyhet

Kejsarsnittsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i Europa. Dock har svenska mödrar oftare övervikt och fetma och är lite äldre än genomsnittliga europeiska mödrar. Det framgår av en rapport från Euro-Peristat där Socialstyrelsen bidragit med data från det medicinska födelseregistret.

Sverige och de andra nordiska länderna har ett mycket gott hälsoläge både när det gäller modern och det nyfödda barnet. Det framgår när Eurostat för andra gången har sammanställt fakta över mödrars och nyfödda barns hälsa i en jämförelse mellan 29 europeiska länder.

Relativt få kejsarsnitt i Sverige

Kejsarsnittsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i Europa. I motsats till de flesta andra europeiska länder, utom Finland, har inte heller förekomsten av kejsarsnitt ökat under den studerade perioden 2004-2010.
Flest kejsarsnitt genomförs på Cypern där mer än hälften av alla födslar sker med hjälp av kejsarsnitt, 52 procent. Därefter kommer Italien med 38 procent, Rumänien med 37 och Portugal med 36 procent.

Sverige hör tillsammans med Nederländerna, Slovenien och de nordiska länderna till de länder där färre än var femte födsel sker med kejsarsnitt.
Italien och Portugal, som har en stor andel äldre mödrar, har högre kejsarsnittsfrekvens än exempelvis Nederländerna och Finland där medelåldern för barnaföderskorna är lägre.

Gravida svenskor har högre BMI än genomsnittet

I Sverige är hög ålder hos modern och högt BMI före graviditeten de största riskfaktorerna för ohälsa både hos mamman och det nyfödda barnet. I genomsnitt hade var tionde föderska i Europa fetma, BMI på 30 eller mer, medan andelen var 12-13 procent i Sverige och de övriga nordiska länderna.

 Hög ålder hos modern hör samman med flera komplikationer under graviditeten, särskilt om kvinnan är förstföderska. Italien var det land som hade den högsta andelen äldre föderskor 2010, där var en dryg tredjedel, 35 procent, i åldersgrupper 35 år och äldre. I Sverige var motsvarande siffra 22 procent, det är den högsta siffran bland de nordiska länderna. Förutom i Finland har andelen föderskor över 35 år ökat i alla europeiska länder under perioden 2004-2010.

Målsättningen med Euro-Peristat är att bidra med underlag till arbetet med att förebygga ohälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. 26 EU-länder samt Island, Norge och Schweiz deltar i projektet.