/
/
/

Stroke och förlossningar nytt i statistikdatabasen

den 10 juli 2013 kl. 15:45 Nyhet

Nu presenterar vi för första gången samlad statistik om stroke i Socialstyrelsens statistikdatabas. Uppgifterna kommer från både patientregistret och dödsorsaksregistret. Samtidigt publiceras utvecklad statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda.

Genom att använda uppgifter om både vårdade i patientregistret och avlidna i dödsorsakregistret har vi tagit fram samlad och mer heltäckande statistik om stroke, som vi nu gör tillgänglig i statistikdatabasen. Statistiken sträcker sig från 1987 till och med 2011.

Statistiken visar att utvecklingen överlag är gynnsam när det gäller stroke. Insjuknandet (incidensen) har minskat sedan slutet av 1990-talet. Även den totala dödligheten i stroke i befolkningen (mortaliteten) och dödligheten bland dem som drabbas av stroke (letaliteten) har minskat. Samtidigt har också skillnaderna mellan länen minskat. Som Socialstyrelsen visat tidigare finns det dock ett undantag: insjuknandet i stroke tenderar att öka bland personer i yngre medelåldern.

Breddad förlossningsstatistik

Vi gör också om statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda i databasen. Dels presenteras den i det mer användarvänliga gränssnitt som nu används för de flesta statistikområden, dels finns uppgifter som är nya. Bland det som är nytt eller utvidgat märks statistik över mödrarnas BMI och tobaksvanor, smärtlindring vid förlossningen och barnens födelsevikt, med mera. Statistiken har hämtats från det medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen, och sträcker sig mestadels ända från 1973 till och med 2011.

Bland de tydligaste tendenserna är den kraftiga minskningen av rökning under tidig graviditet, som gått från över 30 procent när den började mätas i början av 1980-talet till 6 procent 2011. Men fortfarande röker 22 procent av alla gravida tonåringar. Skillnaderna mellan länen är stora när det gäller rökning och snusning under graviditeten.

Den nya statistiken kommer att uppdateras med uppgifter för 2012 kommande höst (stroke) och vinter (förlossningar).

Bakgrund
En förklaring till den gynnsamma utvecklingen när det gäller stroke är att den genomsnittliga blodtrycksnivån sjunkit – högt blodtryck är en betydande riskfaktor för stroke. Till den minskade dödligheten har också förbättrad behandling bidragit, inte minst genom att man byggt upp specialiserade strokeenheter. Fakta och kommentarer kring förlossningsstatistiken finns i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn.