/
/
/

Socialnämndens underrättelseskyldighet i migrationsärenden har upphävts

den 5 juli 2013 kl. 16:18 Nyhet

Sedan den 1 juli är socialnämnden inte längre skyldig att lämna uppgifter till polis första gången den vidtar åtgärder i ett ärende som rör en person som lever som papperslös i Sverige.

Den 1 juli upphävdes bestämmelsen i 7 kap. 1 § Utlänningsförordningen (2006:97) som gjorde socialnämnden skyldig att underrätta polisen första gången den vidtog åtgärder i ärenden om papperslösa.

Fortsatt skyldighet att lämna ut uppgifter på begäran

Socialnämnden är dock fortfarande skyldig att lämna ut uppgifter om en polismyndighet, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller regeringen skulle begära det och uppgifterna behövs för att:

  • avgöra ett ärende om uppehållstillstånd
  • avgöra ett ärende om tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige
  • verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.

Uppgiftsskyldigheten regleras i 17 kap. 1 § Utlänningslagen (2005:716)

Papperslösa fick också rätt till viss hälso- och sjukvård

Den 1 juli fick personer som lever som papperslösa i Sverige också rätt till den hälso- och sjukvård som inte kan vänta. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ge förslag på vilken hälso- och sjukvård det kan handla om.

Den 1 juli får papperslösa rätt till hälso- och sjukvård som inte kan vänta