/
/
/

Nytt system för säkrare läkemedelsordinationer

den 2 juli 2013 kl. 16:40 Nyhet

Felaktig läkemedelsbehandling är en vanlig orsak till att patienter skadas i vården. För att minska riskerna är det viktigt att den behandlande läkaren har strukturerad information om vilka läkemedel patienten har och varför. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett nationellt kodsystem för ordinationsorsaker.

Att läkaren som ska skriva ut ett läkemedel vet vilka preparat patienten använder sedan tidigare och varför kan vara helt avgörande för patientsäkerheten. Det är särskilt viktigt när det gäller äldre och multisjuka som ofta har många olika läkemedel samtidigt, liksom akut sjuka patienter som kräver snabba behandlingsbeslut. Men i dag har läkarna inte alltid tillgång till den informationen.

Orsaken till en läkemedelsordination ska redan i dagsläget dokumenteras i patientjournalen, och annan vårdpersonal som behandlar patienten ska kunna få tillgång till uppgifterna inom ramen för sammanhållen journalföring. Problemet är att informationen ofta är svår att hitta och tolka eftersom den är skriven i löpande text. Dessutom kan det vara både krångligt och tidskrävande att begära utdrag från olika journalsystem om patienten vårdats hos olika vårdgivare.

Socialstyrelsens förslag till kodsystem innebär att:

  • Uppgiften om varför en patient har ett visst läkemedel, ordinationsorsaken, kan dokumenteras på ett strukturerat sätt med koder och termer som är gemensamma för hela sjukvården. Vårdgivarna kommer att kunna samla uppgifterna i Nationell Ordinationsdatabas, NOD, som tas fram av landstingen gemensamt genom Center för e-hälsa i samverkan, CeHis.
  • Även den mer allmänna beskrivningen av avsikten med behandlingen, behandlingsändamålet, kan dokumenteras på ett strukturerat sätt. Beskrivningen ska vara kortfattad och inte innehålla integritetskänslig information. Denna uppgift ska, precis som i dag, lagras i receptregistret så att apotekspersonalen har tillgång till den. Ändamålet ska även fortsättningsvis också finnas på receptet och läkemedelsförpackningen, för att syftet med läkemedlet ska vara tydligt för patienten.

– Principen är rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Om kodsystemet införs i hälso- och sjukvården kan både patienten och den som ska ordinera ett läkemedel få veta hur tidigare förskrivare tänkt när de valt att påbörja en läkemedelsbehandling. Syftet är att både öka patientsäkerheten och minska läkarnas administrativa belastning, säger Socialstyrelsens delprojektledare Karin Ahlzén.

Kodsystemet innebär inga ändringar av vilka uppgifter som ska dokumenteras, utan endast på vilket sätt det ska göras. Inte heller påverkas reglerna för vilka som ska kunna få tillgång till informationen.

Precis som i dag ska en förutsättning för att få ta del av uppgifter om ordinationsorsak vara att patienten lämnat sitt samtycke och att den som ska ta del av informationen är direkt inblandad i hans eller hennes vård. Patienten ska också kunna spärra informationen. Apotekspersonalen ska som i dag bara kunna se uppgifter om behandlingsändamål.

Förslaget har lämnats till regeringen, som beslutar om kodsystemet ska införas. Socialstyrelsen föreslår att myndigheten får i uppdrag att färdigställa och förvalta innehållet i systemet. I det arbetet är det också viktigt att uppmärksamma vad som krävs för att säkerställa att regler och riktlinjer kring informationshanteringen följs, för att värna såväl patient- och informationssäkerhet som integritet.