/
/
/

SKL underminerar lagstiftningen inom äldreomsorgen

den 18 januari 2013 kl. 07:30 Nyhet

Nya föreskrifter ska få landets särskilda boenden att bemannas efter de äldres och demenssjukas behov. Men förbättringarna riskerar att förhalas. Farhågor om ökade kostnader har fått Sveriges kommuner och landsting, SKL, att driva att föreskriften ska upphävas.

Fyra låsta demensavdelningar och två nattpersonal. Två av avdelningarna står alltid obemannade och personalen springer mellan dem för att kunna upprätthålla säkerheten. Ett rörelsealarm tjuter men personalen riskerar att inte hinna se efter vad som har hänt.

Detta är ett vittnesmål från ett äldreboende i södra Sverige sommaren 2012. Bilden som ges är inte unik. Socialstyrelsens tillsyn visar många exempel på att lagstiftningen som reglerar äldreomsorgen inte har varit tydlig nog. Därför beslutade myndigheten i somras om nya föreskrifter som förtydligar kraven:

  • Det ska finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål.
  • Socialnämnderna måste fatta tydliga beslut om vilken omsorg varje person ska få på boendet.
  • Utifrån det ska den som driver äldreboendet ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det.

Men detta säger nu kommunernas egen medlemsorganisation nej till. Sveriges kommuner och landsting vill förhindra att reglerna införs 2014. I ett meddelande, ett så kallat cirkulär, som SKL nu har publicerat menar man att Socialstyrelsen inte skulle ha befogenhet att utfärda föreskrifterna. Det är ett felaktigt påstående.

Socialstyrelsen har enligt lag rätt att utfärda bindande bestämmelser om det behövs för att skydda personers liv, säkerhet och hälsa. Det är till och med vår skyldighet att använda de verktyg vi har. I det här fallet handlar det om att säkra att svårt sjuka äldre får den omsorg de har rätt till. Reglerna om bemanning i demensomsorgen har dessutom tagits fram på uppdrag av regeringen, efter ett beslut i riksdagen.

Bakgrunden är att Socialstyrelsens tillsyn tidigare har visat att sex av tio inspekterade demensboenden inte hade tillräckligt med personal för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet nattetid. I inspektioner har vi också sett att många äldre måste äta, duscha eller gå ut efter ett schema som är anpassat efter bemanningen – istället för att omsorgen är anpassad till de äldres behov och dygnsrytm. När vi frågar de äldre själva så tycker en fjärdedel att de inte kan påverka vilka tider de ska få hjälp. Lika många upplever möjligheterna att komma ut som ganska eller mycket dåliga.

Men SKL drivs av andra intressen. Bakom argumentationen finns farhågor om de höjda kostnaderna för äldreomsorgen. Enligt organisationen skulle det vara orimligt att förvänta sig av kommunerna att de ska följa reglerna, om det inte skjuts till statliga medel.

Äldreomsorgen är de facto ett kommunalt ansvar. Ansvaret gentemot dem som behöver omsorg är reglerat i lagstiftning, och Socialstyrelsens föreskrifter är en del av den. Våra regler förtydligar de krav som redan gäller. Det stämmer att bemanning efter behov kommer att innebära ökade kostnader för en del kommuner och enskilda verksamheter. Uppskattningsvis handlar det om sammanlagt mellan fyra och tio miljarder kronor. Men att kostnaderna ökar beror på att äldreboendena i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav. Där bristerna är som störst kommer det också att kosta som mest.

Det är oacceptabelt att SKL undergräver rättsordningen på det sätt de nu valt att göra. Det står inte kommunerna fritt att välja om de vill följa föreskrifter eller inte. Precis som i all annan vård och omsorg kommer äldreboenden att mötas av krav på åtgärder och förelägganden om vite i de fall de inte lever upp till reglerna.

SKL:s uppmaning riskerar att försena arbetet med att anpassa bemanningen på landets särskilda boenden efter de äldre och demenssjukas behov. Särskilt allvarligt är att handlandet drabbar en svag grupp. Alla som har en anhörig som är demenssjuk, eller har arbetat inom demensvården, vet att sjukdomen kräver tid, trygghet och mänsklig värme.

Det måste ses som en självklarhet att det finns personal dygnet runt, att omsorgen utformas efter den äldres behov och att det är tydligt för den äldre och de anhöriga vad hon eller han ska få hjälp med. Så borde det vara för alla äldre som bor på särskilda boenden. Därför kommer vi, som svar på ett uppdrag från regeringen, att gå vidare och utvidga regelverket så att det omfattar alla särskilda boenden för äldre.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2014. Fram till dess hoppas Socialstyrelsen kunna arbeta tillsammans med landets kommuner så att bemanningen ska räcka till de äldres behov.

Kontakt

Lars-Erik Holm
(nås via presstjänsten)
075-247 30 05

Bitte Fritzson
075- 247 35 56