/
/
/

Sjukvårdens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn granskas

den 24 januari 2013 kl. 09:30 Pressmeddelande

Socialstyrelsen inleder den första nationella tillsynen av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Inspektioner kommer att göras på 90 akutmottagningar, vårdcentraler, gynekologiska mottagningar och mottagningar inom den psykiatriska öppenvården i hela landet.

– Vi vet sedan tidigare att hälso- och sjukvården i för låg utsträckning anmäler till socialtjänsten när barn far illa. Vården måste bli mer uppmärksam på signaler om våld, säger Socialstyrelsens projektledare Mikael Thörn.

Samtliga landsting och regioner kommer att få besök av Socialstyrelsen. Myndigheten har valt ut 90 verksamheter, både offentliga och privata (se förteckning) i hela landet, som möter våldsutsatta kvinnor och barn. Socialstyrelsens inspektörer ska bland annat granska hur väl utvecklade rutiner och vilken dokumentation som finns inom hälso- och sjukvården för det arbete som bedrivs.

– Vi kommer att ta reda på vilken kompetens som finns i vården när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn. Det är viktigt att vården har kunskap om särskilt utsatta grupper, exempelvis kvinnor med funktionsnedsättningar, missbruk, äldre kvinnor och kvinnor som är utsatta för hedersvåld, säger Mikael Thörn.

Viktigt med tidig signal

Syftet med Socialstyrelsens tillsyn är att granska efterlevnaden av lagar och regler, identifiera brister och kräva åtgärder för att förbättra hälso- och sjukvårdens insatser för gruppen. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för samverkan, dels internt inom hälso- och sjukvården, dels mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

– Ju tidigare ett problem identifieras och vården reagerar, desto bättre är möjligheterna att få stopp på våldet och att den som drabbats får rätt stöd och hjälp. Om ingen agerar kan konsekvenserna däremot bli mycket allvarliga, i värsta fall att någon mister livet, säger Mikael Thörn.

Den nationella tillsynen av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är en del i ett regeringsuppdrag som kommer att slutrapporteras i februari 2014. I höstas startade Socialstyrelsen även ett arbete med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd om socialtjänstens ansvar för våld i nära relationer. Ytterligare en del i regeringsuppdraget handlar om att verka för förbättrad kompetens för personal som möter våldsutsatta kvinnor och barn. Socialstyrelsen kommer också att utveckla kunskapsstöd om särskilt utsatta grupper, exempelvis äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld.