/
/
/

Nya jämförelser av vård och omsorg om äldre

den 15 januari 2013 kl. 10:00 Nyhet

För tredje året i rad presenteras i dag öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten visar bland annat variationer när det gäller hur långt kommunerna kommit med att förebygga fallolyckor, trycksår och undernäring.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar i dag den tredje gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Nytt i årets rapport är uppgifter om hur bra landets äldreboenden är på att sätta in förebyggande åtgärder mot fallolyckor, trycksår och undernäring. Det kan exempelvis handla om träning, hudvård, översyn av läkemedel eller hjälpmedel för att underlätta måltiderna.

I vissa kommuner uppges nio av tio äldre som bor i särskilt boende, och bedöms vara i riskzonen, ha fått förebyggande åtgärder. I andra kommuner uppges ingen har fått det. Åtgärder är generellt något vanligare mot undernäring än mot fall och trycksår. Resultatet bygger på uppgifter från äldreboenden i 247 kommuner som regelbundet registrerar i registret Senior Alert.

– Det förebyggande arbetet är viktigt för att undvika skador och sjukdomar, och för att de äldre ska kunna behålla hälsan och kunna klara vardagen själva så länge som möjligt, säger Mona Heurgren, enhetschef på Socialstyrelsen.

Drygt 720 kvinnor och män från 75 år och uppåt dog under 2011 till följd av fallolyckor. En mätning från våren 2012 visade att 12 procent av de som bor på äldreboende hade en eller flera tryckskador eller trycksår.

De nya jämförelserna visar också att:

  • Runt 30 procent av de äldre som bor på äldreboende och har svårt att röra sig tycker att möjligheterna att komma ut är dåliga. Utevistelse är en viktig del i att förebygga exempelvis depression.
  • Andelen äldre som fått sin smärta skattad vid vård i livets slut har ökat men är fortsatt låg, 16 procent. Resultatet visar en spridning från 0 till drygt 80 procent mellan kommunerna. Smärtskattning är en viktig förutsättning för att personalen ska kunna erbjuda bästa möjliga smärtlindring.
  • Andelen personer över 80 år som har behandlats med tre eller fler psykofarmaka varierar mellan 2 och 11 procent i kommunerna. Många psykofarmaka ökar risken för fallolyckor och kan vara ett tecken på att den psykiatriska behandlingen brister.
  • Hur tillgänglig vården och omsorgen är för de äldre varierar kraftigt över landet, särskilt när det gäller möjligheten att träffa en sjuksköterska på särskilt boende. Väntetiden för att få plats på ett särskilt boende skiftar också – mellan några dagar och över ett halvår.

Syftet med rapporten är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat. Jämförelserna bygger på flera enkätundersökningar och register.

Kontakt

Mona Heurgren
enhetschef
075-247 36 09

Ingalill Paulsson Lütz
utredare
075-247 31 15

Kalle Brandstedt
utredare
075-247 37 42