/
/
/

Kurs om psykisk ohälsa utvärderad

den 18 februari 2013 kl. 15:00 Nyhet

En pilotstudie av en australisk utbildning med syfte att minska tabun om psykisk ohälsa har genomförts i Sverige. Resultatet av ett försök med tusen deltagare i Västra Götaland och Västerbotten blev ökade kunskaper och förbättrade attityder. Däremot är det oklart om utbildningen i någon mån förändrar deltagarnas beteenden.

The Mental Health First Aid Training and Research Program ska ge vanliga medborgare grundläggande kunskaper om hur man bäst kan hjälpa till i mötet med någon som exempelvis är deprimerad, drabbad av psykos eller ångest och därmed kan vilja ta sitt liv.

– Utbildningen gav ökad kunskap om hur man agerar i mötet med en person i akut kris. Deltagarna fick bland annat lära sig strategier för bemötande och vart man vänder sig i olika situationer, vilket ledde till ökat självförtroende för den egna förmågan att kunna hjälpa till, säger Socialstyrelsens forskare Pia Kyhle Westermark.

Resultaten visar också att utbildningen, som omfattar tolv timmar, bidrog till att deltagarna fick en mer positiv attityd till personer med depression. Denna effekt kvarstod efter sex månader.

Ytterligare studier krävs

Initiativet till pilotstudien kommer från regeringen som gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera det australiska utbildningsprogrammet. En forskargrupp vid Lunds universitet har utfört undersökningen om utbildningens effekt på kursdeltagarnas beredskap och deras möjlighet att använda sig av kunskaperna och i vilken mån det har skett.

– För att vi ska få belägg för att utbildningen också leder till förändrat beteende krävs dock ytterligare studier. Vi anser att det vetenskapliga underlaget som finns i dag inte är tillräckligt för att vi redan nu ska rekommendera att utbildningen införs på nationell nivå, säger Pia Kyhle Westermark.

Varken den svenska pilotstudien från Lunds universitet eller de australiska utvärderingarna av utbildningen ger något svar på om The Mental Health First Aid Training and Research Program kan sägas förebygga självmord.

Efter att rapporten publicerades har forskarna genomfört ytterligare analyser som inkluderar uppskattningar av hur deltagare som inte medverkat i uppföljningsmätningen skulle ha svarat (intention to treat). Till skillnad från de första analyserna indikerar de nya analyserna att utbildning också har förändrat deltagarnas beteende. De nya resultaten bör dock tolkas med försiktighet eftersom de uppskattade svaren är osäkra. Resultatet står även i kontrast till forskning från Australien där utbildningen inte ledde till förändrat beteende hos deltagarna.

Socialstyrelsens rekommendationer kvarstår därför. Den slutgiltiga rapporten finns på sidan Pågående metodarbete.